I accept that cookies will be stored on my computer

Russia and the Arctic: Analysis and Discussion of Russian Strategies.

Russia and the Arctic: Analysis and Discussion of Russian Strategies. Order printed copy Add to shopping cart Download PDF
Author: Märta Carlsson, Niklas Granholm
City: Stockholm
Pages: 46
Publication year: 2013
Publish date: 3/26/2013
ReportNo: (FOI-R--3596--SE)
Keywords Russia, Arctic, Northern Sea Route, energy, Armed Forces
Nyckelord Ryssland, Arktis, Nordostpassagen, energi, Väpnade Styrkorna
Abstract The Arctic with its vast expanse, severe climate and rich natural resources is a challenge and an opportunity for Russia. The political ambition is to increase the extraction of oil and gas and to make the Northern Sea Route an international shipping channel. The natural resources are seen as the foundation for Russia's future economic and social development. However, the exploitation of the continental shelf involves high risks and will require major investment, and Russia lacks the necessary technology and is dependent on international cooperation. The absence of infrastructure constitutes a challenge to the development of the Arctic. The Northern Sea Route and the improvement of infrastructure on land - for example deep-sea ports - are two essential components to overcome this. In order to open the Northern Sea Route for extensive shipping Russia needs a modernized ice-breaker fleet and border and rescue stations. But the construction of ports and border stations has encountered problems and it is an open question whether or not the ice-breaker fleet is being renewed at such a pace that Russia can promote economic activity in the area after 2020 when the majority of the ice-breakers will be decommissioned. The Arctic is also vital from a military perspective because the area is essential for Russia's missile defence and some of its strategic submarines are based there. This creates an inner contradiction as Russia on the one hand wants to open up the region in order to realize its potential, but on the other hand wants to keep it under close control due to its military importance. Russia has, however, only limited military assets to protect its interests in the Arctic and these may be further reduced due to the decommissioning of naval ships and difficulties to renew the fleet. This report examines Russia's Arctic policy and the developments in the fields it concerns. In a final section four themes for further research are suggested; * How effective will the Russian system be in providing the capability for producing and operating the assets for the Arctic in relation to the stated aims? * How will Russian naval efforts develop in the Barents Sea, in the North-western Pacific and along the Northern Sea Route? * How much of the Russian plans to develop the Russian Arctic can be implemented given what is known of current trends in energy prices? * How will climate change in the Arctic region affect the Russian strategic view on the Arctic and the country's future efforts regarding security there?
Sammanfattning Arktis med sina enorma vidder, hårda klimat och stora naturrikedomar utgör både en utmaning och möjlighet för Ryssland. Den politiska ambitionen är att öka utvinningen av olja och gas samt att göra Nordostpassagen till en internationell farled. Naturresurserna ses som grunden för Rysslands framtida ekonomiska och sociala utveckling, men utvinningen av dem medför stora risker och kräver stora investeringar. Dessutom saknar Ryssland den erforderliga tekniken och är beroende av internationellt samarbete för att få tillgång till denna. Frånvaron av infrastruktur utgör en utmaning för att utveckla Arktis. Möjligheten att i större utsträckning använda Nordostpassagen och förbättring av infrastruktur på land - till exempel djuphavshamnar - är två viktiga komponenter för att övervinna detta. För att öppna Nordostpassagen för mer omfattande sjöfart behöver Ryssland en robust flotta med isbrytare samt gräns- och räddningsstationer längs kusten. Men byggandet av hamnar och gränsstationer har stött på problem och det är en öppen fråga om den ryska isbrytarflottan kan förnyas i en sådan takt att Ryssland kan främja den ekonomiska aktiviteten i området efter 2020, då merparten av de existerande isbrytarna kommer att utrangeras. Arktis är också viktigt ur ett militärt perspektiv då området är vitalt för Rysslands missilförsvar och en del av de strategiska ubåtarna är baserade där. Detta skapar en inre motsättning för Ryssland som å ena sidan vill öppna upp området för att förverkliga dess potential, men å andra sidan, vill hålla det under kontroll med anledning av dess militära betydelse. Ryssland har dock endast begränsade militära resurser för att skydda sina intressen i Arktis vilka kan reduceras ytterligare till följd av utrangering av ytfartyg och svårigheter att förnya fartygsflottan. Rapporten granskar den ryska Arktispolitiken och utvecklingen inom de områden den berör. I en avslutande diskussion föreslås fyra teman för fortsatta studier; * I vilken grad kan det ryska systemet leverera och driva de kapaciteter och förmågor som angivits i de övergripande strategierna? * Hur kommer ryska marina system, basering av resurser och operationskoncept utvecklas i Barents hav, Nordvästra Stilla havet samt utmed Nordostpassagen? * Till vilken grad kommer de ryska planerna för utveckling av Arktis att kunna förverkligas givet vad som är känt om energiprisutvecklingen? * På vilket sätt kommer klimatförändringen i Arktis att påverka Rysslands strategiska synsätt på regionen och landets fortsatta satsningar på säkerhet där?

Shopping Cart

No reports in the shopping cart

FOI, Swedish Defence Research Agency

FOI
Swedish Defence Research Agency
SE-164 90 Stockholm

Phone +46 8 555 030 00
Fax +46 8 555 031 00

Follow us in social media

Follow us on FacebookFollow us on Linkedin

 

About the website

About cookies