Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Russia´s Energy Policy: Security Dimensions and Russia´s Reliability as an Energy Supplier.

Russia´s Energy Policy: Security Dimensions and Russia´s Reliability as an Energy Supplier. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Larsson Robert L
Ort: Stockholm
Sidor: 365
Utgivningsår: 2006
Publiceringsdatum: 2006-03-01
Rapportnummer: (FOI-R--1934--SE)
Sammanfattning Målet med föreliggande studie är att belysa Rysslands roll som strategisk energileverantör genom att analysera dess energipolitik i ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Syftet är att utröna huruvida Ryssland är en pålitlig energileverantör. Detta har gjorts genom att fokusera på Rysslands resursbas, dess perceptioner, inhemska marknadsstyrning, statens kontroll över energisektorn samt Rysslands utrikes energirelationer och energipolitiska hävstänger. Slutsatsen är att Rysslands pålitlighetsom energileverantör beror på tidsperspektivet, avnämaren och kontexten. Ytterligare användning av energi som påtryckningsmedel kommer troligen att drabba de forna sovjetstaterna, men Europa kan även påverkas. Rysslands hårdföra politik skall utom tvivel förstås i ett långsiktigt geopolitiskt och strategiskt perspektiv under vilket politiska -,ekonomiska- och marknadsaspekter ryms. Ryssland har strategiska prioriteringar att behålla inflytandet över OSS och energipolitiken är ett medel för detta ändamål. Den internationella konkurrensen kring Rysslands resurser är en framtida nyckelfråga. En konsekvens är att friktioner kan uppstå såväl mellan Ryssland och konsumenter som konsumenterna sinsemellan. Dagens negativa demokratiska trender i kombination med Rysslands strukturella instabilitet och oförutsägbarhet understryker att nivån på osäkerheten kring rysk utveckling är större än den först verkar.
Abstract The objective of this study is to elucidate Russia´s role as a strategic energy supplier by analysing its energy policy from a security political perspective while the aim is to assess the question of whether Russia is a reliable supplier of energy. This is done by focusing on Russia´s resource base, its perceptions, domestic market management, the state´s control of the energy sector, Russia´s foreign energy relations and its energy levers. The conclusions are that Russia´s political reliability as an energy supplier depends on the time perspective, the receiver and the context. Further usage of the energy levers will likely be aimed at the former Soviet states, butEurope may well be affected. Beyond doupts, russia´s coercive energy policy should be understood in a long-term geopolitical and strategic context under which political economic and market drivers coexist.Russia has strategic priorities to keep its influence over the CIS and its energy policy is one of the means used for this reason. The international competition for Russia´s resources is a future key factor. As a result, frictions may arise both between Russia and consumers, and between various consumers. The negative democratic trends in combination with Russia´s structural instability and unpredictability in policy underscore that the magnitude of uncertainties concerning Russia´s development are much higher than it first seems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182