Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

 
 
Foto: MSB Bildbank

Civila myndigheter

FOI:s kunskap inom totalförsvar och samhällssäkerhet nyttjas också av myndigheter med ansvar för krisberedskap och säkerhet. FOI stödjer myndigheterna genom att ge expertstöd, ta fram strategiska beslutsunderlag samt utveckla deras krishanteringsförmåga.

FOI:s största uppdragsgivare inom detta område är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Några exempel på uppdrag som FOI genomfört åt MSB är:

  • Analys- och metodstöd under myndighetens arbete med att ta fram en nationell riskbedömning
  • Teknikutveckling för att på avstånd kunna detektera explosivämnen
  • Kurs för att öka medvetandet om miljö- och energifrågor vid internationella insatser
  • Utvecklings- och metodstöd för att förbättra kriskommunikationsförmågan genom sociala medier
  • Kunskapsutveckling avseende säkerhet i informations- och styrsystem

Andra exempel på FOI:s uppdragsgivare är Livsmedelsverket, Polisen, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Några exempel på uppdrag som FOI genomfört för dessa myndigheter är:

  • Stöd vid Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn över driften av svenska kärnkraftverk
  • Övervakning av luftburen radioaktivitet i Sverige som en del av Strålsäkerhetsmyndighetens beredskapsorganisation för nationella mätningar för detektion av utsläpp av radioaktiva ämnen.
  • Utredning åt Livsmedelsverket hur kommunen och näringslivet i Östersund påverkades av det otjänliga dricksvattnet år 2011
  • Metodstöd till Livsmedelsverket vid framtagandet av risk- och sårbarhetsanalys för ökad livsmedelssäkerhet i livsmedelskedjan
  • FOI leder Kunskapscentrum för Katastroftoxikologi (KcC) som är inrättat av Socialstyrelsen och fungerar som ett nationellt kunskapscentrum för att stärka samhällets beredskap i händelse av kemiska katastrofer och större kemiska olyckor. Mer information på www.foi.se/kcc/

Intressant kunskap inom området

FOI utreder effekter av en långvarig värmebölja

Framtida klimatförändringarna kommer att leda till att även nordliga länder som Sverige drabbas av värmeböljor. FOI har studerat konsekvenserna.

Läs mer om FOI utreder effekter av en långvarig värmebölja

Räknade rätt på utsläpp från Fukushima

Det radioaktiva utsläppet från kärnkraftverket i Fukushima spred sig över hela norra halvklotet. FOI:s matematiska modell för spridning av radioaktiva ämnen i atmosfären visade sig stämma väl med verkligheten.

Läs mer om Räknade rätt på utsläpp från Fukushima

FOI arbetar för säkrare dricksvatten

Mikrobiella föroreningar i dricksvatten kan orsaka sjukdomsutbrott som skapar lidande och kostar samhället stora pengar. FOI är en viktig partner i ett projekt som ska höja kunskapen kring hur man snabbt och säkert spårar sjukdomsframkallande mikroorganismer i vatten.

Läs mer om FOI arbetar för säkrare dricksvatten

Stärkt krisberedskapssamarbete inom EU

I slutet av 2012 presenterades ett nytt förslag till hur EU:s samarbete kring hantering av kriser och katastrofer ska fungera. Konsekvenserna av detta för svenska myndigheter presenteras i den nya FOI-rapporten ”EU och krishantering - strategiska frågor för MSB”.

Läs mer om Stärkt krisberedskapssamarbete inom EU

Stora brister i planeringen inför framtida havsnivåhöjning

Det finns idag stora brister i kommunernas planering inför en framtida havsnivåhöjning. Det visar en kartläggning som gjorts av forskningsprogrammet Climatools. Nära en tredjedel av de studerade kommunerna saknar helt uppskattningar av framtida havsnivåer i sin planering.

Läs mer om Stora brister i planeringen inför framtida havsnivåhöjning

Ny rapport från FOI: Hur påverkar klimatförändringarna dig?

Forskare på FOI och Umeå universitet har i samarbete genomfört en studie om hur svenskar uppfattar negativa effekter av klimatförändringarna. Resultatet visar att män ser färre negativa konsekvenser av klimatförändringarna för egen del och för sin familj än vad kvinnor gör. Äldre tror i mindre utsträckning än yngre att de själva kommer att påverkas negativt av värmeböljor och torka.

Läs mer om Ny rapport från FOI: Hur påverkar klimatförändringarna dig?

Kontaktperson

pixel_trans

Hans Frennberg

Verksamhetschef Forskningsfinansiärer

013-37 80 19

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182