Byggd miljö och infrastruktur

Klimatförändringarna innebär nya utmaningar för den byggda miljön och landets infrastruktur. Större risk för översvämningar, ras och skred samt ökad erosion är exempel på utmaningar som samhällsplanerare måste ta hänsyn till i sitt planeringsarbete.

Planerare måste också se hur den byggda miljön kan anpassas för att minska effekterna av en allvarlig värmebölja. Planeringen inom området byggd miljö och infrastruktur är generellt komplex och involverar bland annat kommuner, centrala myndigheter och privata företag. Arbetet inom Climatools går ut på att ta fram verktyg som i första hand hjälper Sveriges kommuner att klimatanpassa sitt planeringsarbete inom byggd miljö och infrastruktur. Den kommunala verksamhet som fokusområdet berör handlar mycket om planprocessen. I denna process tar kommunen bland annat fram en översiktplan (ÖP), som ska ge vägledning och stöd i beslut som gäller användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Minst en gång per mandatperiod måste kommunfullmäktige kontrollera att översiktsplanen är aktuell.

Klimatanpassningsarbetet kring byggd miljö och infrastruktur kan också påverka detaljplaner (DP) och fördjupade översiktsplaner (FÖP). Frågorna som gäller infrastruktur kan sträcka sig långt utanför kommungränsen och då måste klimatanpassningsarbetet göras tillsammans med andra aktörer, exempelvis i regionala översiktsplaner. 

 Climatoolslogos  KTH_logo  Climatoolslogos  Climatoolslogos