Genomförd studie av hälsoeffekterna av extrema klimatförändringar

Joacim Rocklöv och Bertil Forsberg har genomfört en jämförande studie av olika beräkningsmodeller. Forskningsresultaten finns nu tillgängliga på www.globalhealthaction.net.

Den globala uppvärmningen förväntas leda till extrema väder händelser, som översvämningar, stormar och värmeböljor. Studiens upplägg är att jämföra olika forskningsansatser som syftar till att beräkna den förväntade antalet ökningar av sjukhusvistelser i samband med extrema väderhändelser. Studien gällde sjukhusvistelser under en extrem varm sommar år 2006 i södra Sverige.

Data från sex sjukhus i skåneregionen för perioden 1998 till 2006 insamlades tillsammans med uppgifter om temperaturer från meterologiska stationer i Malmö för samma period. Fyra etablerade beräkningsmetoder med syfte att uppskatta antalet personer som kommer påverkas av väderförändringarna jämfördes. De fyra olika beräkningsmetoderna uppvisade en väldig differens sinsemellan. Forskarna rekommenderar använding av en av metoderna framför det andra, som tar bättre hänsyn till faktorer som inte beror på extreme händelsen. Vidare visade studien att modeller som baseras på studier av värme, men inte extrem värme, inte beskriver sjuklighet vid en värmebölja tillfredställande.   

Forskarnas ansats vara inte bara att beräkna antalet extra sjukhusfall under extrem händelsen utan även att visa att vissa metoder som vanligen förekommer vid sådana studier kan vara direkt olämpliga att använda. Metoden som forskarna har störst konfidens vid uppskattar antalet extra sjukhusinläggningari regionen till drygt 700 med ungefär 300 i lung- och luftvägssjukdomar och 400 i hjärt- och kärlsjukdomar. Efter den varmaste perioden uppgick antalet inläggningar med ca 50 % fler en förväntat.
Läs mer på: www.globalhealthaction.net.

 Climatoolslogos  KTH_logo  Climatoolslogos  Climatoolslogos