Två nya rapporter ute nu

Nu finns två nya rapporter om hur man kan minska problem med värme i städer samt om hur genus kan integreras i klimatanpassningsarbetet.

Även om Climatools nu befinner sig i en slutfas tillkommer ny kunskap om klimatanpassning.

I en sammanställning gjord av Göteborgs universitet på uppdrag av Climatools visas på effekten av olika åtgärder i stadsmiljö för att minska problemen vid värmeböljor. I bebyggda områden kan temperaturen bli flera grader högre än i omgivande områden men åtgärder som fler grön- och högreflekterande ytor kan minska problemen.

I en annan rapport gjord av KTH föreslås hur genusaspekter kan integreras i klimatanpassningsarbetet. Kvinnor är på flera sätt mer sårbara för klimatförändringen än vad män är och i rapporten ringas flera metoder och verktyg in som kan användas av t.ex. kommuner. 
 

Du kan läsa rapporterna: Stadsklimatet - åtgärder för att sänka temperaturen i bebyggda områden, av Sofia Thorsson och Integrera genus i klimatanpassningen! Vägledning och råd för det kommunala klimatarbetet, av Karin Edvardsson Björnberg och Sven Ove Hansson.

 Climatoolslogos  KTH_logo  Climatoolslogos  Climatoolslogos