Kommunala risk- och sårbarhetsanalyser

Den kommunala risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) syftar till att värdera risker och identifiera sårbarheter hos samhällsviktiga verksamheter samt att ge förslag på åtgärder som minskar sårbarheten eller ökar krishanteringsförmågan. Flera svenska kommuner och myndigheter har pekat ut den kommunala RSA:n som en av flera viktiga processer för att integrera klimatanpassning.”

Integrera klimatanpassning i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser beskriver vilka delar av den kommunala klimatanpassningen som vanligtvis ryms inom en RSA. Vägledningen beskriver också hur man systematiskt kan inventera nuvarande och framtida väderrelaterade sårbarheter i kommunen. Syftet är att identifiera vilka väderhändelser som bör studeras närmare inom RSA-processen.

I det inledande steget med att identifiera vilka verksamheter som är sårbara för väderhändelser i dag kan man också använda verktyget Lokal klimateffektprofil.


Genom att utöka det studerade tidsintervallet i RSA-processen till 20–30 år kan man bättre studera effekterna av framtida klimatförändringar. Ambitionen kan höjas ytterligare genom att studera hur en framtida väderhändelse påverkar olika tänkbara framtida samhällen. I en sådan process kan verktyget Använd socioekonomiska scenarier i klimatanpassning användas för att utveckla beskrivningar av olika framtida samhällen.


En risk- och sårbarhetsanalys syftar till att ta fram åtgärder för att minska sårbarheterna och för att öka krisberedskapen. Verktyget Hållbarhetsanalys kan användas för att värdera olika åtgärder mot varandra.

 

 Climatoolslogos  KTH_logo  Climatoolslogos  Climatoolslogos