Verktyg

Climatools verktyg har olika uppgifter när det gäller att identifiera och värdera klimatkonsekvenser samt konsekvenser av anpassningsåtgärder. De kan ibland komplettera varandra medan de i andra fall är utformade för att användas fristående.

De åtta verktygen:

Lokal klimateffektprofil

Forskning har visat att det är viktigt att förstå konsekvenserna av det besvärliga väder man har idag för att framgångsrikt kunna anpassa sig till morgondagens alltmer extrema vädersituationer. Med en lokal klimateffektprofil kan man snabbt och billigt samla information om dagens situation för många olika verksamheter i kommunen. Material som används är tidningsklipp och intervjuer.

Läs mer om Lokal klimateffektprofil

Integrera klimatanpassning i kommunala risk-och sårbarhetsanalyser-en vägledning

Många länsstyrelser har föreslagit att klimatanpassning kan ingå i de kommunala risk- och sårbarhetsanalyserna (RSA). Den här vägledningen hjälper kommunerna att reda ut vilka aspekter av klimatanpassningen som går att inkludera i en kommunal RSA och vilka som faller utanför. Vägledningen beskriver också hur man utifrån lokala förutsättningar kan välja ut framtida väderhändelser och effekter av klimatförändringen som är viktiga för kommunen att ta med i sin RSA.

Läs mer om Integrera klimatanpassning i kommunala risk-och sårbarhetsanalyser-en vägledning

Checklista för vård och omsorg

Inom vård och omsorg behövs ett anpassningsarbete framför allt för att motverka de negativa hälsoeffekterna av värmeböljor. Forskningen visar att antalet dödsfall ökar under värmeböljor, i första hand bland gamla människor. Också människor med lungsjukdomar, särskilt KOL, löper större risk än andra att avlida under en värmebölja. För att kunna minska dessa risker krävs både tekniska åtgärder och vård- och omsorgsåtgärder.

Läs mer om Checklista för vård och omsorg

Vägledning för bedömning av dricksvattenrisker vid ett förändrat klimat

Skyfall innebär problem och risker för dricksvattenförsörjningen, särskilt där man har en ytvattentäkt (sjö eller vattendrag) som kan påverkas av avloppsbräddning eller markavrinning. Med klimatförändringen väntas mer nederbörd. Detta ställer större krav på vattentäkter, avloppssystem och dricksvattenproduktion.

Läs mer om Vägledning för bedömning av dricksvattenrisker vid ett förändrat klimat

Höj beredskapen för värmeböljor-en vägledning

Forskning har visat att människor redan idag dör under varma perioder och att ännu fler kan dö i framtiden då värmeböljorna blir vanligare och allvarligare. De som är mest känsliga för värme är äldre personer, de som tar vissa läkemedel eller har vissa sjukdomar samt de som bor högts upp och längst ned i flerfamiljshus. Genom att öka beredskapen för värmeböljor i kommunen kan man förhindra att känsliga invånare dör eller blir allvarligt sjuka.

Läs mer om Höj beredskapen för värmeböljor-en vägledning

Effekter av värme

Värmeböljor kommer med ett förändrat klimat att bli mer vanliga och extrema, men medför redan många dödsfall i Sverige. Dessa skulle till stor del kunna förebyggas genom anpassning. Prognosbaserade varningssystem, handlingsplaner som styr agerandet hos särskilt utbildad vård- och omsorgspersonal, anpassning av byggnader och samhällen samt information till allmänheten är centrala åtgärder.

Läs mer om Effekter av värme

Använd socioekonomiska scenarier i klimatanpassningen

Klimatförändringarnas konsekvenser kommer att se olika ut i olika tidsperspektiv. På kort sikt kommer små eller inga konsekvenser att märkas, men på längre sikt kommer vi att få ser mer långtgående konsekvenser av klimatförändringarna och på lång sikt kan vi också förvänta oss stora samhällsförändringar. En viktig del i klimatanpassningsarbetet är därför att undersöka hur olika utvecklingar av samhället, kan påverka samhällets sårbarheter och förutsättningarna för klimatanpassning.

Läs mer om Använd socioekonomiska scenarier i klimatanpassningen

Hållbarhetsanalys

Verktyget Hållbarhetsanalys är ett verktyg för att planera och välja klimatanpassningsåtgärder. Givet en eller flera alternativa anpassningsåtgärder kan verktyget användas för att systematiskt identifiera de miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna av att genomföra åtgärderna. Verktyget ska utan större problem kunna användas i – och förhoppningsvis underlätta – redan befintliga (kommunala) beslutsprocesser.

Läs mer om Hållbarhetsanalys
 Climatoolslogos  KTH_logo  Climatoolslogos  Climatoolslogos