Hållbarhetsanalys

Verktyget Hållbarhetsanalys är ett verktyg för att planera och välja klimatanpassningsåtgärder. Givet en eller flera alternativa anpassningsåtgärder kan verktyget användas för att systematiskt identifiera de miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna av att genomföra åtgärderna. Verktyget ska utan större problem kunna användas i – och förhoppningsvis underlätta – redan befintliga (kommunala) beslutsprocesser.

Relaterat material

Den främsta målgruppen för detta verktyg är de kommunala beslutsfattare som fattar beslut om anpassning till klimatförändringar samt de tjänstemän som förbereder dessa beslut.

Verktyget består av tre delar, en grundläggande del och två valbara delar – kostnadsnyttoanalys och målkonflikter. Den grundläggande delen innebär att beslutsfattaren, med hjälp av en checklista, systematiskt kan identifiera de möjliga miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna av en anpassningsåtgärd. Kostnadsnyttoanalys är ett ekonomiskt verktyg för att väga en åtgärds nyttor mot dess kostnader. Målkonfliktsanalysen identifierar och konkretiserar målkonflikter och synergier, det vill säga om konsekvenserna av en åtgärd motarbetar eller understödjer möjligheten att nå andra planerade mål.
Resultaten ger beslutsfattaren ett solitt beslutsunderlag som explicit tar hänsyn till alla tre hållbarhetsdimensionerna.

Verktyget har testats i Botkyrka kommun (hösten-vintern 2010/2011), tillsammans med verktyget Socioekonomiska scenarier. Resultaten av denna process har presenterats vid ett antal konferenser såväl som i en vetenskaplig artikel. Verktyget kommer även att testas i Sala kommun under hösten 2011.

Läs verktyget som pdf-fil här.

Exempel CBA, excelfil.

Exempel Identifiering, excelfil

Exempel, målkonfliktsanalys, excelfil.

Kontaktpersoner
Patrik Baard,
Avdelningen för filosofi,
Kungliga tekniska högskolan (KTH),
Teknikringen 78 B, 100 44 Stockholm, 

Maria Vredin Johansson,
Miljöekonomiska enheten,
Konjunkturinstitutet, Box 3116,
103 62 Stockholm, 

Karin Edvardsson Björnberg,
Department of Philosophy, Logic and Scientific Method,
London School of Economics and Political Science, 


Referenspersoner
Ingrid Molander, Botkyrka kommun

 
Gunilla Isgren, Botkyrka kommun

 

Ställ en fråga om verktyget Hållbarhetsanalys.

 Climatoolslogos  KTH_logo  Climatoolslogos  Climatoolslogos