Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Läckage av kemiska stridsmedel (CWA) i Östersjön, CHEMSEA

Systematisk uppdatering av dumpningsområden för CWA. Utveckling av kemisk och toxikologisk analyskapacitet för CWA i miljöprover och beskriva spridning och ekologiska effekter av CWA i dumpningsområdena. Kunskapen adresseras till berörda myndigheter företag och yrkesverksamma till sjöss. Utarbeta, riktlinjer (beredskapsplan) för CWA-händelser, utbildnings- samt informationsmaterial för säkert agerande när t.ex. fiskare exponerats för CWA som fångats in i fiskeredskap.  Det bildade nätverket CHEMSEA avser att formera ett transnationellt expertråd som ska agera vid CBRN-händelser. För ytterligare information, kontakta projektledaren .

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182