Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fysiskt skydd - kollektivt och personligt

FOI har avancerade mätsystem för att studera exponering av farliga ämnen i olika typer av skydd; till exempel filter för byggnader och fordon, skyddskläder och skyddsmasker.

Ett område som FOI har lång erfarenhet inom är läckage i dräkter och uniformer; hur pass bra de står emot farliga ämnen och vilka deras svaga punkter är. FOI bedriver egen forskning inom området men gör också tester och utvärderingar av andra aktörers instrument och utrustning. FOI ger också expertstöd till försvarsmakten vid val och inköp av fysiskt skydd.

Försvarsmakten är den största beställaren inom området men FOI har också enskilda beställningar från Försvarets materielverk, FMV, försvarsindustrin och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182