Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Övning och utbildning

Utbildningsfilosofin bygger till stor del på helhetsbaserad inlärning. Strävan är att aktivera deltagarna i en simulering genom att låta dem aktivt delta i planering, genomförandet och analys av genomförda uppdrag där personal från anläggningen deltar som instruktörer under utbildningsveckorna. Målsättningen är att piloter och flygstridsledare skall hitta sina egna former för att hantera de olika flyguppdrag som de ställs inför.

Utbildningarna spänner från operativ utbildning för befintliga system eller för ny materiel innan dessa är fysiskt tillgängliga, till avancerad ledningsutbildning. Det kan till exempel vara insatsförberedande övningar som inkluderar hela kedjan från planering till genomförande av en internationell operation.

Anläggningen erbjuder även en miljö för att genomföra komplexa scenarioövningar där många deltagare övas i samverkan och beslutsfattande, exempelvis vid förövningar inför deltagande i internationella operationer.

En simulerad övningsmiljö erbjuder en kostnadsbesparande, effektiv, operativ mötesplats för olika myndigheter och aktörer med fokus på att skapa en gemensam problemmedvetenhet både inom militära och civila tillämpningar inom krishanteringsområdet.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182