Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Miljö, hälsa och miljösäkerhet

På uppdrag av Utrikesdepartementet och FN:s avdelning för Field Support (United Nations Department of Field Support, UNDFS) stödjer FOI sedan 2006 FN med miljö- och hälsoexpertis via ett projekt: "Collaboration on Environment and Health in Peacekeeping Operations”.

Projektet involverar flera avdelningar och kompetensgrupper vid FOI. Bredvid FOI är Försvarsmakten huvudpart, men även civila och militära internationella kontakter, Statens Räddningsverks Internationella Avdelning, Sida, Folke Bernadotteakademin, Universitet, Högskolor och teknikföretag engageras på olika sätt.


På uppdrag av Försvarsmakten ingår FOI även i det nationella nätverket för medicinska underrättelser, där FOI bl.a. bistår med miljöexpertis och stöd med geografiska informationssystem (GIS).

Ett konkret resultat av verksamheten är de hotbedömningar avseende miljö- och hälsoproblem som tas fram inför den svenska utlandsstyrkans internationella insatser. Stöd i dessa frågor ges även till civila aktörer såsom Räddningsverket samt till FN.

Exempel på pågående verksamhet:

  • S.k. “Pre-deployment Health Threat Assessments and Environmental Vulnerability Analysis” för Sudan, Tchad, Centralafrikanska Republiken, Demokratiska Republiken Kongo, Kenya samt Somalia.
  • Projektet “Greening UN Field Missions” där UN DFS och FOI tillsammans med svensk militär och civil expertis utvecklar metoder för att göra FNs fältmissioner mer ekologiskt hållbara. Olika pilotprojekt är under genomförande, bl.a. 'Sustainable Base Camps', som genomförs på plats i Juba, Sudan, tillsammans med United Nations Mission in Sudan (UNMIS).
  • Utbildningsprogram avseende miljöfrågor för FNs miljöingengörer och truppbidragande nationer.
  • Workshop om miljö, säkerhet och utveckling med fokus på Afrika: “Environmental Security Concerns prior to and during Peace Support and/or Crisis Management Operations”.
  •  Deltagande i  ”Environmental and Security Analysis” för Demokratiska Republiken Kongo. Arbetet koordineras av Institutet för Environmental Security i Haag.

För mer information, kontakta Birgitta Liljedahl ()

Miljö-Säkerhet-Utveckling

Sambanden mellan miljö, säkerhet och utveckling är idag tydliga och omnämns i flera centrala politiska dokument, såväl nationellt som internationellt. FOI utgör sedan mitten av 1900-talet ett av Sveriges ledande kompetenscentra gällande säkerhetsfrågor. FOI har också kunskap inom miljöområdet som sträcker sig från analyser av strategiska miljö- och energifrågor till miljöriskbedömningar och provtagningar i fältmiljö. Miljösäkerheten har en plats inom ett utvidgat säkerhetsbegrepp, som går utöver den traditionella inriktningen på staters säkerhet gentemot väpnade angrepp. Viktiga dimensioner av miljösäkerhetsbegreppet är klimat-, energi och naturresursfrågor.

En översikt över miljösäkerhetsbegreppet finns här 

För mer information, kontakta Birgitta Liljedahl ()

 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182