Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Samverkan FN-EU-AU

Antalet fredsoperationer i Afrika har ökat dramatiskt det senaste decenniet. Vid sidan av FN träder regionala organisationer som EU och AU fram som aktörer på området fred och säkerhet på den afrikanska kontinenten. Interorganisatorisk samverkan framstår som en trend och ett nödvändigt mönster i samtida fredsinsatser, och grundläggs i både ökningen av antalet och omfattningen av sådana i Afrika, samt i att regionala organisationer har ökat sina ambitioner i området.

FOI har genomfört en studie om interorganisatorisk samordning och samverkan i afrikanska fredsinsatser där FN, EU och AU deltar i olika grad. FN, EU och AU har olika roller, förutsättningar och kapacitet i fredsinsatser. Därför är de beroende av varandra på olika sätt vid olika typer av insatser. Ett antal frågor är viktiga, exempelvis:

  • Skälen till samverkan, och fördelar och nackdelar med olika strukturer för samordning.
  • Faktorer som underlättar eller försvårar samordning.
  • Kartläggning av befintliga samordnings- och samverkansmekanismer (och idéer avseende framtida arrangemang) på central, regional respektive fältnivå.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182