Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

 
 

Om ASEK-projektet

Atlantisk säkerhet och europeisk krishantering, ASEK, är ett mångårigt forskningsprojekt inom FOI till stöd för Försvarsdepartementets bevakning av frågor som rör EU:s, NATO:s och USA:s försvars- och säkerhetspolitik.

Den svenska försvars- och säkerhetspolitiken har kommit att bli alltmer internationaliserad. Sverige deltar i fredsfrämjande insatser tillsammans med NATO i Afghanistan och Kosovo, och har också varit mycket aktivt inom ramen för den europeiska gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, GSFP. EU, NATO och USA kommer sannolikt att vara några av de mest inflytelserika arenor och aktörer för svensk försvars- och säkerhetspolitik under överskådlig tid. 

Forskningsprojektet finansieras av Försvarsdepartementet i syfte att tillhandahålla tillämpad forskning på dagsaktuella problem. Målet är att ASEK ska vara Sveriges ledande aktör för policynära studier på det säkerhetspolitiska området med inriktning på EU, NATO och USA. 

Projektet samverkar också med andra forskningsprojekt på FOI med inriktning på säkerhetspolitik såsom Asiatisk säkerhet, Afrikastudier och RUFS (rysk utrikes- och försvarspolitik). Projektet genomför också tvärvetenskapliga studier där euroatlantisk säkerhetspolitik kopplas samman med strategiska vapen, främst kärnvapen.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182