Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Industriella informations- och styrsystem

Samhällsviktiga verksamheter är beroende av industriella informations- och styrsystem. Skulle dessa manipuleras eller sluta fungera kan konsekvenserna i samhället bli stora. För att öka säkerheten, exempelvis genom medvetandehöjande åtgärder, krävs mer kunskap om hur systemen planeras, upphandlas, underhålls, kommunicerar med varandra och vem som har organisatoriskt ansvar för dem.

På uppdrag av och i nära samarbete med MSB genomför vi studier av hur informations- och styrsystem används inom olika sektorer, exempelvis dricksvattenproduktion, spårbunden trafik och fastighetsautomation. Vi belyser området ur olika aspekter, som vilka regelverk och krav som påverkar säkerhetsarbetet inom olika sektorer och vilka analysmodeller som kan användas för att analysera beroendet mellan samhällsviktiga verksamheter och informations- och styrsystem.

Verksamheten bedrivs inom ramen för Nationellt centrum för säkerhet i styrsystem för samhällsviktig verksamhet (NCS3). Centrumets uppgift är att bygga upp och bibehålla en hög statlig kompetens inom området, vilket sker genom sektorspecifika och tekniska studier och genom experiment där olika tekniska lösningar eller metoder verifieras eller utvärderas. Andra exempel inkluderar studier av incidenter och skadlig kod såsom Stuxnet.

Exempel på aktuella publikationer inom området.

Titel: NCS3 - informations- och styrsystem inom spårbunden trafik. En kartläggning.
Författare: Karin Mossberg Sonnek, Hannes Holm, Johan Lindgren, Fredrik Lindgren, Erik Westring
Utgivningsår: 2015
Rapportnummer: FOI-R--4029--SE

Titel:
NCS3 - Industriella informations- och styrsystem inom fastighetsautomation - en förstudie
Författare:
Karin Mossberg Sonnek, Fredrik Lindgren
Utgivningsår: 2015
Rapportnummer: FOI-R--4206--SE

Titel:
NCS3 - Regelverk och krav inom området industriella informations- och styrsystem. En uppdatering.
Författare: Karin Mossberg Sonnek, Fredrik Lindgren
Utgivningsår: 2015
Rapportnummer: FOI-R--4197--SE

Titel: Stöd till programmet för ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem MSB/CERT-SE. 
Författare:
Fredrik Malmberg Andersson, Kristoffer Darin Mattsson, Hannes Holm, Erika Holmquist
Utgivningsår: 2013
Rapportnummer: FOI MEMO 4800

 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182