Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys

Alla organisationer måste hantera osäkerheter av olika karaktär, omfattning och med olika tidsförlopp. En viktig uppgift är att styra och följa upp det egna ansvarsområdet samt säkerställa möjligheten till en ändamålsenlig organisation och verksamhet även vid allvarliga händelser och kriser.FOI kan stödja er i hela riskhanteringsprocessen med utgångspunkter, riskbedömning, sårbarhetsbedömning och riskbehandling.

 I samhällsviktig verksamhet måste de mest nödvändiga funktionerna kunna upprätthållas. Att förebygga och förutse är grundläggande för en god krisberedskap. För att identifiera aktuella och framtida hot måste analyser av risker och sårbarheter kontinuerligt göras. För att kunna skapa och upprätthålla en god krishanteringförmåga är det viktig med insikt om styrkor och svagheter i den egna organisationen, i det egna ansvarsområdet men också i förhållandet till andra organisationer och verksamheter, till exempel kritiska beroenden.  Det är vidare viktigt att åtgärda identifierade sårbarheter och brister i förmågan. En generell krishanteringsförmåga medger flexibilitet för hantering av olika slags händelser.

 

FOI utbildar i Risk- och sårbarhetsanalys

Representanter från myndigheter och företag deltog på FOI:s kurs i Risk- och sårbarhetsanalys, RSA. De kan nu gå vidare och implementera FOI:s modell, FORSA, i sin egen verksamhet.

Läs mer om FOI utbildar i Risk- och sårbarhetsanalys

Handbok om risker och sårbarheter

FOI stödjer organisationer i deras arbete med att hantera risker och minska sårbarheter. Nu finns en handbok till hjälp för organisationer, kommuner, landsting och andra myndigheter.

Läs mer om Handbok om risker och sårbarheter

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182