Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Att tänka på vid anbudsgivning

Nedan hittar du några praktiska tips som kan vara värda att tänka på vid en anbudsgivning.
  • Läs noggrant igenom förfrågningsunderlaget och eventuella bilagor  
  • Om förfrågningsunderlaget upplevs som otydligt eller om några av de ställda kraven är orimliga, onormalt kostnadsdrivande eller konkurrens­begränsande i något avseende är det viktigt att ansvarig handläggare kontaktas på ett så tidigt stadium som möjligt så att miss­förstånd eller felaktigheter kan undvikas. Begäran om förtydligande/komplettering skall ställas skriftligen via http://www.tendsign.com/
  • Anbud lämnas på det sätt som efterfrågas och på de villkor som ställs i förfrågningsunderlaget. Anbud som avviker från det efterfrågade eller innehåller reservationer mot ställda villkor kan komma att förkastas, det vill säga att de inte tas upp till prövning.
  • Kontrollera att den information som begärts verkligen finns med i anbudet. Anbud som saknar någon efterfrågad information kommer att förkastas. Under anbudstiden kan anbud korrigeras eller kompletteras.
  • Anbud som inkommer efter sista anbudsdag får inte tas med i upphandlingen.
  • Inkomna anbud omfattas av absolut sekretess tills dess tilldelningsbeslut har fattats eller att upphandlingen på annat sätt har avslutats. Därefter behandlas inkomna anbud i enlighet med offentlighetsprincipen. Önskar anbudsgivare sekretessbelägga hela eller delar av sitt anbud så skall detta klart framgå och vilka skäl som åberopas. Före utlämnande av handlingar görs alltid en sekretessprövning i enlighet med gällande sekretesslagstiftning.

Välkomna att lämna anbud!

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182