Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FN och USAs försvarsdepartement i FOI workshop

2011-11-25
- Medlemsländernas soldater, poliser och civilanställda måste vara förberedda på hälsorisker i just den region de sänds till, sa Mr Jolly Abu från FN på FOI:s workshop om hälsorisker för personal i internationella freds- och säkerhetsfrämjande insatser.

I ett treårigt forskningsprojekt undersöker FOI hälsorisker för personal i freds- och säkerhetsfrämjande insatser.

Under en workshop i Stockholm i november delade Mr Jolly Abu från FN:s avdelning för fältstöd (Department of Field Support) med sig av de utmaningar FN möter när det gäller vilken standard som är realistisk för hälsoskydd för FNs fältpersonal.

- Människor från olika länder upplever risker olika. Därför kan vi behöva olika slags utbildning före insatser för att kunna förebygga samma typer av hälsorisker. Medlemsländerna måste också vara förberedda på de hälsorisker som finns i just den region de kommer till, säger Jolly Abu.

Han menade också att samarbetet mellan deltagande länder och organisationer i en multifunktionell insats är mycket viktig.

En bred expertis av både forskare och praktiker diskuterade vilka trender inom området hälsorisker vid insats man kan se, vilka historiska misstag som begåtts samt vad vi kan förvänta oss i framtiden. Gemensam nämnare var att öka informationsutbytet och förståelsen för möjligheter och utmaningar, med en mer integrerad och riktad ansats till hälsa, säkerhet och miljöfrågor vid internationella insatser.

 I många avseenden blir världen allt mindre och i flera internationella insatser verkar vi sida vid sida. Vi har mycket gemensamt, också när det gäller att främja hälsan för våra anställda, säger Dr Craig Postlewaite vid det Amerikanska försvarsdepartementet, Pentagon.

Dr Postlewaite delade med sig av sina mångåriga erfarenheter från de interventioner USA varit inblandad i, från Vietnamkriget fram tills idag. Han poängterade värdet av bättre riskanalyser och rutiner för att dela hälsoinformation.

- Vi måste använda dagens teknik inom exempelvis bioteknologi för att vara bättre förberedda i framtiden. Vi har lärt oss mycket, men det finns mer att göra för att förebygga ohälsa, sa han.

Resultat från verksamheten inom projektet Health risks in international operations, är bland annat en för insats anpassad luftprovtagningsmetodik samt partikelkaraktärisering, bedömning hur personal uppfattar olika typer av risker (riskperception) och metodutveckling till stöd för Försvarsmaktens medicinska underrättelsetjänst (MedUnd). Projektledare i FOI:s projekt är 1e analytiker Annica Waleij.

- Genom vår verksamhet har vi  bra koll på vad problemen är. Med det inte sagt att vi har löst problemen. Men vi vet vad dagens utmaningar är och vi är bättre rustade att möta utmaningarna i partnerskap med det internationella nätverk som byggts upp, säger Annikca Waleij.

Resultaten från workshopen tillsammans med forskningsverksamheten från treårsperioden redovisas till deltagarna och huvudkunderna; Försvarsdepartementet, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Formellt avslutas projektet vid årsskiftet men två nya projekt tar vid för att bygga vidare på projektets erfarenhet.

- Det är centralt att förstå att morgondagen kommer att bjuda på överraskningar. Vi måste alltid försöka ligga steget före, något som FOI är väl rustad att kunna göra med den kompetens vi har byggt upp över tid, säger Annika Waleij.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182