Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Island: En lång väg tillbaka

2011-10-12
FOI har gjort en studie av Islands strategiska situation. Landet genomgår nu tre samtidiga kriser; en ekonomisk, en avseende landets säkerhet och en rörande de inre förhållandena.

Niklas Granholm och Johannes Malminen, säkerhetspolitiska analytiker vid FOI, har genomfört studien och pekar på att det kommer att ta lång tid för Island att återhämta sig från dessa kriser. Även om de akuta riskerna för statsbankrutt har avvärjts och en viss ekonomisk återhämtning kan skönjas är den ekonomiska krisen långtifrån över. Riktningen på den ekonomiska strukturomvandling som följer i krisens spår och som på sikt skapar nya förutsättningar för tillväxt och konkurrenskraft är ännu otydlig. Islands statsskuld är idag c:a 90% av BNP och de svåra sociala påfrestningar som följer på krisen är påtagliga. I två folkomröstningar har islänningarna med stor majoritet röstat nej till de avtal som förhandlats fram rörande Icesave-affären, en isländsk internetbank som gick omkull hösten 2008. Detta försvårar och förlänger sannolikt den ekonomiska krisen då tvisten nu måste slitas i EFTA-domstolen.

- Situationen i Island är angelägen för Sverige eftersom det är en nordiskt grannland och deras kriser påverkar oss på olika sätt. Det vi bör hoppas på är en förbättring, även om det kommer att ta tid. Fördelarna för Island är att de har en ung och välutbildad befolkning, billig energi, stark fiskerinäring, en omfattande aluminiumtillverkning och biotekniska framgångar. Sammantaget är det goda förutsättning för att kunna positionera sig och dra nytta av den globaliserade världen. Alternativet är att de retirerar och isolerar sig till följd av kriserna. Sverige tjänar på ett långvarigt engagemang i Islands utveckling, säger Niklas Granholm.

Efter 65 års militär närvaro drog sig USA år 2006 tillbaka från Island, vilket drastiskt förändrade den försvars- och säkerhetspolitiska situationen. Island är medlem i Nato och saknar egna stridskrafter men har en utvecklad kustbevakning. Tillbakadragandet skapade bitterhet bland många islänningar och i det säkerhetspolitiska etablissemanget. Bland dem som anser att Island inte behöver något militärt försvar sågs detta istället som en positiv utveckling. Samtidigt har de senaste årens utveckling medfört en ökad militär aktivitet runt Island, vilket förändrat normalbilden. Framförallt ryskt strategiskt flyg men också marinstridskrafter opererar nu regelbundet runt isländska farvatten. Detta skapar osäkerhet i Island om Rysslands avsikter.

- Samtidigt som landet brottas med den ekonomiska krisen och den säkerhetspolitiska situationen finns det ett internt missnöje med hanteringen av kriserna. Dessutom har Island ansökt om EU-medlemskap. Förhandlingar pågår och kommer att följas av en beslutande folkomröstning om några år. Det råder en misstänksamhet mot EU när det gäller fisket, som för Island är alldeles centralt. Islänningarna oroar sig för att EU-medlemskapet ska leda till att fiskebestånden hotas. Fisket står i dag för ungefär halva BNP och kan få en avgörande roll för ett eventuellt isländskt EU-medlemskap.

Det geostrategiska mönstret i Arktis och Nordatlanten är också på väg att förändras, vilket har en allt starkare inverkan på Island. Mer energi och mineralutvinning, ökad sjöfart och överlappande territoriella anspråk blir följden. Islands strategiska grundförutsättningar har genomgått en snabb och omfattande förändring. Trots Islands litenhet går det inte att bortse från att det kommer det att få konsekvenser på svensk, nordisk, europeisk och global nivå.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182