Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mindre försvarsmateriel för pengarna

2011-10-28
Enligt en ny rapport från FOI ökar styckkostnaderna för försvarsmateriel mycket snabbt vilket hotar insatsorganisationens storlek.

Relaterat material

På uppdrag av Försvarsmakten har FOI studerat kostnadsutvecklingen under efterkrigstiden för utveckling och produktion av försvarsmateriel. Resultatet pekar på en kraftig utveckling av styckkostnaderna enligt rapporten Kostnadsutveckling för Försvarsmateriel.

Kostnaderna ökar främst i samband med generationsskiften och kostnadsutvecklingen för de studerade materielsystemen har i allmänhet överstigit den allmänna prisutvecklingen, mätt med konsumentprisindex, med 1 – 7 % per år.

Den höga kostnadsutvecklingen är en viktig orsak till attdet svenska försvaret inom ramen för tilldelade medel  inte kunnat behålla en till volymen oförändrad insatsorganisation.

Enligt rapporten kan  en oförändrad eller minskad anslagstilldelning mötas med en kombination av åtgärder. Det handlar om sänkta kvalitetskrav, förlängda tidsintervall mellan generationsskiften och minskade volymer.

I samband med det kalla krigets slut inträffade ett skifte i hotbilden som innebar möjligheter att minska försvarets storlek. Försvarsbesluten har syftat till att dimensionera insatsorganisationen för denna nya hotbild. En fortsatt hög kostnadsutveckling innebär risker för realiserandet av den framtida insatsorganisationen och dess storlek.

Försvarsmakten bör beakta kostnadsutvecklingen och dess konsekvenser i sin planering. Statsmakterna behöver aktivt följa och värderakostnadsutvecklingen och dess konsekvenser i diskussioner om försvarsanslag och pris- och lönekompensation.

Även andra länder upplever ökade materielkostnader och betalar dessa genom minskade volymer av såväl personal som materiel. I vissa länder anpassas försvarsutgifterna till de ökade kostnaderna genom att försvaret får mer pengar. Behovet av anslagsmedel till Försvarsmakten beror därför främst på utvecklingen av hotbilden och försvarssatsningarnas utveckling i omvärlden menar forskarna, Peter Nordlund, Janne Åkerström, Bernt Öström och Helge Löfstedt vid FOI.

Läs rapporten Kostnadsutveckling förförsvarsmateriel av Peter Nordlund, Janne Åkerström, Bernt Öström och  Helge Löfstedt.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182