Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Säkerhetszoner kan anpassas till olika vapen

2011-12-12
Vapen och ammunition utvecklas ständigt. Men de säkerhetszoner som ska skydda för rikoschetter vid övning har varit desamma under många år. Nu ska FOI skapa ett system som ger skräddarsydda säkerhetszoner för olika vapentyper.

Det är Försvarsmakten som gett FOI i uppdrag att ta fram metoder som ska mäta och katalogisera rikoschettegenskaperna hos försvarets handeldvapen när de används på skjutbanor och skjutfält. Uppdraget är treårigt och värt 15 miljoner kronor.

I dag används ett system med skyddszoner som liknar ett kaffefilter,  med liten anpassning för olika vapen och ammunition. För det mesta innebär det att man spärrar av en större skyddszon än nödvändigt, i få fall kan det dock röra sig om att man spärrar av ett för litet område.

Med hjälp av förbättrade tekniker kan man i dag detaljerat mäta en kulas hastighet och beteende efter att den har blivit en rikoschett. Arbetet har därför börjat med provskjutning av Försvarsmaktens vanligaste finkalibriga vapen och den ammunition som används till dessa.

Databas för rikoschetter

– Med hjälp av en höghastighetskamera mäter vi hastigheter och vinklar vid studs från olika kulor, ett arbete som snart kompletteras med en dopplerradar. Vi använder även så kallade vittnesskärmar, där vi spänner upp ett papper runt det område dit kula kan studsa. När kulan sedan passerar papperet så vittnar hålet efter kulan om exakt vinkel, men berättar också om kulan går rakt eller om den är störd och kommer på tvären vilket innebär att den troligen är instabil och snabbt tappar fart, berättar FOI:s projektledare Sofia Hedenstierna.

När testerna är klara 2013 är målet att det ska finns en vedertagen metod för hur man testar rikoschetter och en databas där spårbara rikoschettfakta finns lagrade. När nya vapensystem eller ammunitionstyper införs kan de testas på ett vedertaget sätt och resultatet föras in i databasen.

Samverkan över gränser

Arbetet görs i viss samverkan med länder som USA, Storbritannien och Norge.
– Vilket innebär att vi förhoppningsvis också kan lägga in resultat från dessa länders arbete i vår databas i utbyte mot våra forskningsresultat, säger Sofia Hedenstierna.

Forskningsarbetet kommer troligen att leda till förändrade säkerhetszoner, när man säkert vet hur kulorna beter sig vid studs och inte längre behöver gissa. För vissa projektiler kan zonen komma att öka. För andra kan zonen minskas. Det kan leda till att områden nära övningsområden kan bebyggas, vilket är en av drivkrafterna för liknande arbeten i tätare befolkade länder i Europa.

– Ett annat synligt resultat är att vi på FOI utvecklar våra egna kunskaper kring ballistik och metoder för att mäta rikoschetter, något vi kan ta med oss in andra liknande projekt, säger Sofia Hedenstierna.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182