Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kom på frukostseminarier med FOI:s krisexperter

2012-10-12
Sveriges krisberedskap står inför ständiga förändringar för att kunna svara upp gentemot dagens nya hotbilder. Vilka är utmaningarna, trenderna och hur påverkar det krisberedskapssystemet? FOI:s experter deltar i en serie frukostseminarium som Folk och Försvar anordnar under hösten.

Det första seminariet (23 oktober) handlar om krisberedskap – då, nu och i framtiden. Nya påtagliga hot som klimatförändringar, fler privata aktörer inom samhällsviktig verksamhet, nya kommunikationsmönster och en åldrande befolkning, är några faktorer som påverkar utformandet av samhällets krisberedskap. Seminariet kretsar kring skillnaderna mellan dagens krisberedskap och morgondagens. Från FOI kommer forskaren Per Larsson att medverka.

Den 8 november handlar seminariet om svenska civila insatser i en global kontext. Genom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har Sverige funnits representera i 80 länder genom delaktighet i 600 insatser. Sverige medverkar också i insatser inom ramen EU, FN och flera andra samarbeten. Hur ser Sveriges internationella krisberedskap ut och vilka är utmaningarna? Från FOI kommer forskaren Teresa Åhman att delta.

Det tredje seminariet (14 november) kommer att handla om utmaningar för krisberedskapen. Nya hot, ökad internationalisering och fler aktörer som t ex bredbandsbolag, betalkortsföretag och mobiloperatörer, ställer nya krav på krisberedskapssystemet. I dag sprids också Information snabbt via sociala medier och påverkar agerandet i krissituationer. Det är några exempel på faktorer som måste tas i beaktande vid utformningen av Sveriges krisberedskap och kommer att diskuteras på seminariet. Från FOI kommer forskaren Carolina Sandö.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182