Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI studerar utlandsveteraner

2013-02-25
Försvarsmakten har gett FOI i uppdrag skapa en metod för att skaffa kunskap om hur svenska soldater som varit ute på fredsfrämjande uppdrag mår.

Sverige har skickat närmare 80 000 människor på fredsfrämjande uppdrag i utlandet. När de 230 svenskar som deltog i FN-insatsen i Kongo kom hem med vad vi i dag kallar posttraumatiska symptom sågs det som personliga problem. Men med dagens heltidsanställda soldater har Försvarsmakten ett livslångt ansvar för sin personal. Därför bad Försvarsmakten FOI att sammanställa kunskap och utveckla metoder för att mäta hur utlandsveteraner mår.

FOI:s forskare fick uppdraget att närstudera en bataljon – BA02 – som 1994 tjänstgjorde i Bosnien. Arbetet startade med en avscanning av forskningsfronten och en analys av svenska bosnienveteraner. I ett första steg granskades källmaterial från tiden under och den närmaste tiden efter insatsen. Materialet pekar på att de flesta mådde ganska bra, men att det fanns problem med exempelvis stor personalomsättning och svagheter i utbildningen liksom brister i stödsystem vid hemkomst och stödet till anhöriga.

– Men de bär även med sig goda erfarenheter, inte minst tillhörigheten i den ”militära familjen” som inte bara gav dem stöd under insatsen utan också praktisk nytta efter att de kommit hem, berättar Lena Molin, projektledare vid FOI.

Resultatet av källstudien presenteras på Försvarsmaktens veteranforskningsseminarium i mars. Samtidigt fortsätter arbetet med att se hur veteranerna mår i dag genom en enkät till bataljonens dryga tusental medlemmar samt med djupintervjuer med nyckelpersoner. Där vill man bland annat se om många drabbats av psykisk ohälsa som posttraumatisk stress som utlösts efter en tid.

– Fysiska skador ser man plats. Men psykiska skador kan utlösas långt senare, ibland i samband med andra händelser som en skilsmässa, säger Lena Molin.

FOI:s mål bör, enligt Lena Molin, vara att etablera ett kompetensområde inom veteranforskning där olika vetenskapsområden stöder varandra och samarbetar med universitetsanknutna forskare.

– Den kunskap vi då skulle samla på oss kommer inte bara att få militär nytta. Den kan användas av alla som utsätts för traumatiska händelser, som brandmän eller SIDA-anställda, säger Lena Molin.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182