Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI utreder effekter av en långvarig värmebölja

2013-03-18
Framtida klimatförändringarna kommer att leda till att även nordliga länder som Sverige drabbas av värmeböljor. FOI har studerat konsekvenserna.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som har gett FOI uppdraget att fördjupa kunskaperna kring vad en värmebölja kan leda till inom tre samhällsviktiga områden:

• transporter

• skydd och säkerhet

• dricksvattensförsörjning.

FOI:s forskare skapade ett scenario med samma temperaturavvikelser från det normala som vid den värmebölja som 2003 lamslog stora delar av Sydeuropa. För Örebro län, dit värmeböljan förlades, innebar det temperaturer på över 30 grader tio dagar i sträck, med en topp på 38,6 grader. Fokus för studien låg på Örebro och Hallsbergs kommuner, Hallsberg därför att en stor del av landets gods- och persontransporter passerar här.

Konsekvenserna av scenariot utvecklades när sakkunniga inom kommuner och länsstyrelsen i en workshop fick måla upp möjliga följdeffekter av värmen. När dessa effekter sammanställdes kunde forskarna se en del större konsekvenser inom främst transportsektorn, som risk för solkurvor på rälsen, problem med stillastående tåg som måste evakueras och överhettade transformatorer.

–  Men det stora problemet är summan av alla små problem, som är enkla att lösa var för sig. Sammantaget kan de leda till utmattning hos dem som ska arbeta med problemen, exempelvis reparatörer och räddningstjänstpersonal som får jobba både med bränder och evakueringar längs järnvägen. Problemen kommer dessutom troligen i semestertider då man inte lika lätt kan låna personal från grannlänen som man annars gör vid arbetstoppar. De har ju samma problem till följd av värmen, säger FOI:s projektledare Karin Mossberg Sonnek.

Sedan tidigare är det också känt att människor som arbetar utomhus får det extra jobbigt vid värmeböljor, liksom att risken för våld ökar eftersom folk är utomhus och dricker mera alkohol när det är varmt.

Vid värmeböljan 2003 slogs många IT-system ut i Sydeuropa. Systemen är beroende av kyla som förbrukar stora mängder el. Hög värme kan påverka elledningar och elkablar med elavbrott till följd. Samtidigt kan vattenkraftens magasin vara knappa. Det kan innebära elbrist, vilket leder till att systemen inte kan kylas.

– Om datorerna inte fungerar, då fungerar inte heller kommunikationen, säger Karin Mossberg Sonnek.

Däremot tycks dricksvattenförsörjningen i Örebro kommun klara en värmebölja.

– Vi kunde se konsekvenser, men inga katastrofala. I alla fall inte i Örebroregionen som till största delen försörjs av Svartån, berättar Karin Mossberg Sonnek.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182