Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försvarsmaktens rekrytering i fokus

2013-06-10
FOI har på regeringens uppdrag studerat Försvarsmaktens rekryteringsprocess. GMU, grundläggande militär utbildning får positiva omdömen, men i den pågående omställningen går det att åtgärda en del brister.

Sverige har också en del unika utmaningar som behöver uppmärksammas för framtida personalförsörjning. Dessa beskrivs i en artikel i Strategisk Utblick 2013.

Den första juli 2010 övergick Sverige från värnplikt till ett försvar baserat på frivillighet. Det är den största omställningen på 100 år och ställer Försvarsmaktens personalförsörjning inför helt nya utmaningar. FOI har på uppdrag av regeringen studerat en del av rekryteringsprocessen, från det att en person anmäler intresse till det att personen har gjort klart GMU, grundläggande militär utbildning, och därmed är anställningsbar för Försvarsmakten.

– Vi har funnit en hel del positiva tendenser i rekryteringen, säger Mattias Johansson, analytiker vid FOI. Antalet ansökningar har gått upp, under 2013 är ökningen 50 % jämfört med tidigare år. Andelen kvinnor som söker visar också en positiv utveckling, och har ökat från 13 % 2011 till 20 % 2013. Den grundläggande militära utbildningen om 3 månader får överlag väldigt goda omdömen.

Men brister i denna del av rekryteringsprocessen finns fortfarande. Samtidigt pågår redan vissa åtgärder och initiativ inom Försvarsmakten för att komma tillrätta med dessa. Under 2014 kommer till exempel urvalsprocessen att förändras, bland annat för att undvika oavsiktligt bortfall.

– Yrkesvägledningen inom Försvarsmakten behöver också förbättras för att få till en bra matchning mellan den sökandes förväntningar och intresse och det Försvarsmakten har att erbjuda. Det är också viktigt att man i omställningen systematiskt följer upp förändringar för att möjliggöra kontinuerlig anpassning, säger Mattias Johansson.

Urval- och rekryteringsprocess är bara en del av personalförsörjningen. Det återstår också många andra utmaningar för Försvarsmakten att hantera, till exempel minskande ungdomskullar, innan den nya personalförsörjningen kommer fungera fullt ut.

Framtida utmaningar i övergången från plikt till frivillighet är också temat för artikeln Vem vill bli Soldat i Strategisk Utblick 2013.
– Vi vill peka på några viktiga faktorer på längre sikt som den framtida personalförsörjningen måste hantera, säger FOI:s Malin Ivarsson som tillsammans med Amanda Eriksson skrivit artikeln.

Det finns lärdomar att dra från andra länder med frivillig personalförsörjning, men skillnader i kultur, arbetslagstiftning och rekryteringskrav gör jämförelser problematiska. Sverige har också en del unika utmaningar.

– I det svenska systemet finns inga inlåsningsmekanismer i kontrakten, vilket skiljer Sverige från många andra länder med personalförsörjning baserad på frivillighet. Lösningen med en majoritet av tidvis tjänstgörande personal är också unik för Sverige, vilket gör det svårt att hitta relevanta länder att jämföra med, säger Malin Ivarsson.

En annan faktor att är att frivillig personalförsörjning bygger på att det är attraktivt att ta anställning hos Försvarsmakten, vilket i sig bygger på att samhället i stort har ett högt förtroende för Försvarsmakten.  Förtroende går att påverka, med det är ett långsiktigt arbete.

Dagens ungdomsgenerationer uppvisar också en högre rörlighet mellan arbetsgivare än tidigare. Det är delvis positivt, eftersom gruppbefäl, soldater och sjömän har tidsbegränsade anställningar. Men det innebär också risk för ökade kostnader ifall den anställde inte stannar tiden ut och ännu fler behöver rekryteras.

Systemet med en majoritet av tidvis tjänstgörande personal kräver också att den andra arbetsgivaren anser att det finns ett mervärde med dubbel anställning. De behöver också kunskap om de meritvärden som tjänstgöring inom Försvarsmakten ger.

För Försvarsmakten blir det också lika viktigt att behålla arbetskraft som att rekrytera, för att inte kostnaderna ska bli för höga.
– Förändringen från plikt till frivillighet är mer än bara en förändring i personalförsörjningen, det innebär en mental förändring för hela Försvarsmakten, avslutar Malin Ivarsson.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182