Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

GD
 
 

GD sammanfattar året som gått

2013-12-30
Undersökningen av Syrienproverna. Internationell uppmärksamhet för samordning mellan civil och militär forskning. Efterfrågad kunskap, hos försvarsberedningen och andra. Det är några händelser under det händelserika och framgångsrika FOI-året 2013.

Den 3 september landade det svenska regeringsplanet på Umeå flygplats. I planet fanns material för provtagning vid FOI:s kemiska laboratorium som skulle kunna bevisa att kemiska stridsmedel använts i striderna i Syrien.

– Det kändes speciellt att vara chef för en organisation som under några hektiska dagar i början av september hade hela världens ögon på sig, säger GD Jan-Olof Lind.

Vid denna tidpunkt var stormaktspolitiken i fokus, eftersom USA hotat att anfalla Syrien om regeringen använt kemiska vapen. Även om situationen hann lugna ner sig fram tills dess att bekräftelsen nådde FN:s generalsekreterare om att sarin använts, var detta en enorm framgång för FOI.

– Egentligen sattes forskarna i Umeå på en uppgift som de under lång tid varit förberedda på och arbetat med länge. Men utöver att de klarade analysarbetet på ett professionellt sätt, så klarade vi också av all svår logistik och vi hanterade det politiska trycket samtidigt som vi utsattes för ett kraftfullt medialt tryck. Allt detta är en stor eloge för FOI och det stärkte vårt renommé som en oberoende myndighet med stor kompetens och integritet som också kan genomföra väldigt operativa uppgifter på kort tid, säger Jan-Olof Lind.

Civilt blir militärt

FOI har under året uppmärksammats internationellt för sitt arbete med forskning som går över gränserna mellan civil och militär vetenskap, så kallad ”dual use”. Det är till stora delar resultatet av en ökad arbetsinsats för att skanna av det som händer på den civila forskningsfronten i Sverige och utomlands, inte minst att bevaka EU:s forskning inom exempelvis rymd, IT och artificiell intelligens.

– Tidigare har oftast Försvarsmakten finansierat forskningen och sedan har vi hittat civila tillämpningar. Nu har det blivit allt viktigare att se vad som händer inom den civila forskningen, för att titta på möjligheten att dra nytta av det i militära tillämpningar. Vi på FOI har den unika fördelen att vi kan kommunicera med den civila forskningen på högskolor och universitet och ta den kunskapen över till den militära sidan och tvärtom, säger Jan-Olof Lind och tar ett EU-finansierat forskningsprojekt som exempel.

– Det är ett projekt som syftar till att höja säkerhetsnivån i hamnar genom integrering av sensorer och informationssystem. Resultat kommer att kunna ge nytta även för militära tillämpningar avseende samverkan mellan olika system. Behovet av ”dual use” har ökat eftersom många europeiska länder drar ner på sina försvarsforskningsambitioner och krymper sitt internationella samarbete. För FOI höjer det kravet på bättre styrning för att få ut mer av det internationella samarbetet.


Efterfrågad kunskap

I Sverige har FOI fått flera tillfällen att visa upp myndighetens i många avseenden unika kunskaper. Det började redan med vårens försvarsberedning, där FOI stod för ett stort antal beslutsunderlag.

– En av beredningens slutsatser var att världen i dag är osäkrare. Därför efterfrågades våra kunskaper i hög grad, inte minst vår omvärldsanalys, som våra kunskaper om exempelvis Ryssland, Nordafrika och Mellanöstern. Flera av våra medarbetare fick också arbeta nära den politiska beredningen eftersom deras kunskaper värderades mycket högt. Ett annat tillfälle var vid en stor samverkansövning inom ramen för Samverkansrådet mot terrorism. Där spelades ett scenario upp där flera myndigheter, däribland FOI, stod under vad som skulle kunna liknas vid ett terroristliknande hot.

– Vi klarade vår roll mycket bra. Men vi upptäckte också att många myndigheter som har mer operativa uppgifter än vi behövde FOI:s hjälp, exempelvis genom stöd i tekniska frågor och omvärldsanalys. För oss kändes det bra att det kom upp på bordet.

Samarbetet med Försvarsmakten

FOI:s huvudkund, den svenska Försvarsmakten, är i ständig förändring vilket förstås avspeglas i FOI:s arbete. Just nu ser Jan-Olof Lind några viktiga förändringar som FOI har att förhålla sig till och som i vissa fall kan leda till anpassning av verksamheten.

– Försvarsmakten har under året fastställt nya fokusområden för framtiden; cyber/it, rymd, neurovetenskap/artificiell intelligens, obemannade system och robotförsvar. Att detta avspeglas i vårt långsiktiga arbete är oerhört viktigt.

– Det andra är att när Sverige drar hem trupperna från Afghanistan, kommer vi få ett annat fokus, vilket också gör att vårt närområde som Östersjön och Arktis blir mer betydelsefullt för oss. Här kommer vi ställas inför många andra utmaningar som kommer att kräva kunskap om mer avancerad teknik och säkerhetspolitiska utmaningar.


Långsiktig forskning

Som alla år, har 2013 inneburit några bakslag. En sak som oroar Jan-Olof Lind är finansieringen av långsiktig kunskapsuppbyggnad.

– Under ett antal år har våra uppdragsgivare dragit ner på satsningarna på vår långsiktiga kunskapsuppbyggnad, för att istället kräva snabba resultat. Fortsätter detta kan vi till slut inte skapa ny kunskap, vilket jag också påpekat för våra huvudkunder. Vårt mål är att vi i snitt bör ha 50 procent forskning och långsiktig kunskapsuppbyggnad och resterande del används för mer direkt kunskapsöverföring till uppdragsgivarna. Än så länge klarar vi våra uppdrag, men på lång sikt vill jag se en ökning av kunskapsuppbyggnaden för att säkerställa att vi inte tappar möjligheten att kunna omhänderta framtida hot och möjligheter.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182