Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

omslag_rapport_morfologisk_analys
 
 

Morfologisk analys för vildvuxna problem

2013-07-16
Ibland är en problemställning så komplicerad att den tycks omöjlig att reda ut. Men FOI har utvecklat ett sätt att lösa de svåraste tankeproblem och är ledande inom metoden morfologisk analys.

FOI-forskaren Maria Stenström har nyligen släppt en rapport om hur man arbetar med morfologisk analys i grupp: Morphological analysis in groups – a personal guide. Den kom först ut på svenska för att hon ville ”skriva av sig till sina kollegor”. Men eftersom FOI:s arbete med metoden är känd också utanför Sverige, har en engelsk version nu getts ut.

Maria Stenström är van att få förklara det aningen svårtolkade begreppet.

- Morfologi betyder formlära. Mitt arbete handlar om att ge form åt vildvuxna problem. Alltså problem med så många infallsvinklar att man inte enkelt kan formulera en tydlig fråga, eller där intressenterna inte är överens om vad som är problemet, säger hon.

Ett exempel på det är frågan: ”Hur ska Försvarsmakten se ut på 15-20 års sikt?”

- Det är en fråga som har en mängd infallsvinklar som hänger ihop med varandra. Hur ser världssituationen ut? Vilka uppgifter ska det militära försvaret ha? Vad har vi för regering? Hur ser den folkliga opinionen på försvaret? Vilken utrustning kommer att finnas och vad har Försvarsmakten råd att köpa? Hur utvecklas försvaret i andra länder? Här är det inte meningsfullt att göra prognoser, utan man får laborera med alternativa utvecklingsvägar och sätta samman dem till olika framtidsscenarier. Genom att studera sådana scenarier kan man skapa breda beslutsunderlag och därmed minska risken för att missa något viktigt.

Själva arbetet görs i cykler av analys och syntes – där analys står för att bryta ner problem i delar, och syntes för att sätta ihop delarna till en slutsats. Känner de som hanterar frågeställningarna att något fattas, kanske en ekonomisk dimension, då bryts frågeställningen åter ner i delar och plockas samman med den nya dimensionen inbakad. För att underlätta arbetet, som FOI gör på uppdrag av exempelvis Försvarsmakten, MSB eller SLU, har FOI även tagit fram ett datorstöd för eget bruk.

FOI:s arbete med morfologisk analys startade i mitten av 1990-talet. Då var det kalla kriget slut och Försvarsmakten behövde bättre verktyg för att skapa scenarion av en bredare hotbild än tidigare. Det var dåvarande FOA-forskaren Tom Ritchey som ledde arbetet med att utveckla morfologisk analys. Han letade sig tillbaka till modeller som astronomen Fritz Zwicky gjorde på 1930-talet. Utifrån Zwickys arbete skapade han en mycket användbar metod som FOI successivt har utvecklat.

Bäst verkan ger metoden i grupper av sakkunniga på 5-8 personer, men det är fullt möjligt att använda den ensam på kammaren. Maria Stenström ser många områden som borde använda sig av morfologisk analys.

- Exempelvis borde metoden regelmässigt användas vid stora omdaningar av samhället, som när skolan eller sjukvården ska förändras, eftersom det är områden med ett mycket stort antal infallsvinklar.

 Läs mer om morfologisk analys

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182