Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Rysk militär förmåga ökar

2014-03-04
FOI:s Rysslandsprogram publicerade i december rapporten Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv - 2013 både på svenska och engelska.

Rysslands konventionella militära förmåga har ökat och bedöms fortsätta att öka under den kommande tioårsperioden. Höjda försvarsutgifter, om än i långsammare takt än tidigare, och ökad materielanskaffning kommer att innebära att förbanden blir mer övade och bättre utrustade och beväpnade.

- Jämfört med vår bedömning från 2011 kan vi se  Ryssland otvetydigt har ökat sin militära förmåga, främst tack vare den systematiska övningsverksamheten, säger Jakob Hedenskog, programledare för FOI:s Rysslandsstudier och en rapportens redaktörer.

Reformeringen av de Väpnade Styrkorna verkar gå in i en lugnare fas efter några år av omställning, omstrukturering och införande av nya koncept. Under de närmaste åren kommer undervisningsplanen för den militära utbildningen och övningsverksamheten genomgå ytterligare förändringar, övningarna kommer att inkludera nya element och finjusteringar av organisationen kommer att ske.

I ett kortare perspektiv kommer Ryssland inte att ändra målet att ha en miljon man i de Väpnade Styrkorna. I ett längre perspektiv kommer dock demografiska och ekonomiska realiteter att tvinga Försvarsministeriet att revidera personalförsörjningsplanen.

Storleken på Rysslands försvarsbudget kommer troligen att vara mellan 3,5 och 4 procent av BNP och det finns i dagsläget en politisk vilja att behålla denna nivå. Många försvarsindustriföretag är dock ineffektiva och kommer fortsatt att ha problem med att leverera den moderna materiel som de Väpnade Styrkorna efterfrågar.

- Trots många utmaningar framöver kommer Ryssland att öka sin militära förmåga i termer av beredskap, styrkeprojicering och uthållighet och förbättrad ledning i takt med att ny teknologi används, materiel anskaffas och personalen övas i ökad utsträckning, avslutar Jakob Hedenskog.

Rapporten presenterades på ett webbsänt seminarium på folk och Försvar den 23 januari.

Läg mer och se sändningen på Folk och försvars hemsida:

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182