Den digitala kampen. Autonoma rörelser på nätet.

Author: Lisa Kaati
City: Stockholm
Pages: 47
Publication year: 2018
Publish date: 2018-05-14
Report number: FOI-R--4592--SE
Keywords: violent extremism, propaganda, antifascist movements
Nyckelord: våldsbejakande extremism, propaganda, antifascistiska rörelser
Abstract: This report presents research carried out within the project (Ku2016/01373/D - Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda) that has been assigned to the Swedish defence research agency by the Swedish Government. The purpose of this report is to provide insight into the digital presence of some of the major Swedish autonomous environments. We describe some of the movements and ideologies within the autonomous movement and their digital presence. Furthermore, we describe some of the most the common actions associated with autonomous groups, including demonstrations, blockades, vandalism, deliberations, and disclosing of identities of supporters of nationalistic movements. The report addresses how autonomous groups think about online security, their relationship with the police authority, and the role of women. Finally, we discuss the question of who is attracted to these movements and differences and similarities between the autonomous groups and other extreme groups. We conclude that extreme groups are characterized by, for example, intolerance towards opponents. A more general conclusion of our analysis is that autonomous groups are difficult to study since there are many different movements and ideologies and at the same time they are highly technically skilled and have a willingness to be anonymous.
Sammanfattning: I den här rapporten presenteras analyser som gjorts inom ramen för det uppdrag regeringen har gett till Totalförsvarets forskningsinstitut (Ku2016/01373/D - "Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda"). Syftet med rapporten är att ge en inblick i några av de svenska autonoma miljöernas digitala närvaro. Rapporten beskriver dels några av de rörelser och ideologier som brukar kallas autonoma och dessa rörelsers digitala närvaro. Vidare redogör vi för några av de mest förekommande aktionerna och handlingarna som kopplas samman med autonoma grupperingar, exempelvis demonstrationer, blockader, vandalisering, fritagning samt uthängningar av framför allt anhängare av nationalistiska grupper. Rapporten tar också upp de autonoma gruppernas tankesätt kring teknik och säkerhet, deras relation till polisen samt kvinnors roll i rörelsen. Avslutningsvis diskuteras frågan om vem som lockas till dessa rörelser och ett resonemang förs om skillnader och likheter mellan de autonoma grupperna och andra extrema grupper, där vi konstaterar att extrema grupper kännetecknas av bland annat intolerans gentemot meningsmotståndare. En slutsats av våra analyser är att autonoma gruppers digitala närvaro är svår att studera, eftersom det finns en stor mängd olika grupperingar med olika ideologiska inriktningar samtidigt som de är tekniskt kunniga och har en tydlig vilja att vara anonyma.

Shopping Cart