Kontakt

Biologiska ämnen

FOI bedriver forskning för att stärka Sveriges förmåga att hantera hot från biologiska stridsmedel. FOI står för nationell expertkompetens före, under och efter en avsiktlig spridning av biologiska ämnen.

Forskare håller fram ett mätinstrument.

FOI bedriver bred verksamhet inom hotbedömning och skydd kopplat till biologiska stridsmedel som stöd till svenskt totalförsvar och Sveriges internationella åtaganden inom området. Försvarsdepartementet är den största uppdragsgivaren, myndigheten har också uppdrag från Utrikesdepartementet, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polisen samt olika nationella och internationella forskningsfinansiärer och företag.

Forsknings- och verksamhetsområden

Hotbedömning och forskning

handskbox

FOI gör bedömningar avseende hot om användning av biologiska stridsmedel bland annat genom att följa teknikutveckling och omvärlds-händelser. Utifrån de bedömda framtida behoven av skydd mot biologiska stridsmedel bedriver FOI forskning och utvecklingsarbete, ofta i samverkan med nationella och internationella universitet och försvarsforskningsinstitut. Forskningsprojekt är basen för FOI:s roll som expertmyndighet inom CBRN skydd och säkerhet och skapar därmed förutsättningar för att kunna stödja det svenska totalförsvaret. FOI ger stöd till militära och civila aktörer med beredskapsansvar inför en händelse då smitta sprids. FOI kan också verka operativt under hantering av en pågående händelse om ansvariga aktörer begär stöd.

Nedrustning, icke-spridning och verifikation

handskar håller i ömtåligt prov
FOI är ett kunskapsstöd för Utrikes-departementet i nedrustnings- och icke-spridningsfrågor, främst relaterat till arbetet inom B-vapen-konventionen (BTWC) och export-kontroll inom ramen för Australien-gruppen (AG). FOI arbetar också med att förbättra förutsättningarna för att verifiera användning av biologiska vapen, i syfte att utveckla FN:s generalsekreteraremekanism, som kan åberopas om ett land misstänker sig ha blivit utsatt för biologiska (eller kemiska) stridsmedel.

Totalförsvaret

provrör
FOI utvecklar expertkunskap för att kunna ge stöd till utvecklingen av Svenskt totalförsvar, det vill säga både det militära och det civila försvaret. Vid FOI bedrivs forskning och utveckling för att stärka skyddet mot och minska risken för eventuell användning av biologiska strids-medel. Fokusområden är bland annat aktuella metoder för förbättrad analysförmåga och tidig indikation på smittämnen i miljön, forskning för ny kunskap om smittämnens spridnings-vägar, modellering av smittspridning för dimensionering av åtgärder samt test av personlig skyddsutrustning. FOI:s unika sammansättning av kompetenser inom olika vetenskaps-områden är en förutsättning för verksamheten.Det övergripande målet är att på uppdrag av militära och civila aktörer som ansvarar för hantering av smitta, bidra till stärkt totalförsvarsförmåga i form av förbättrat skydd mot biologiska stridsmedel.

Några exempel på nätverk där FOI har en expertroll

CBRN - Säkerhetslaboratorium

På FOI finns CBRN-Säkerhetslaboratorium, vilket är ett av få säkerhetsklassade CBRN-laboratorier i Europa som har tillstånd att ta emot och undersöka alla farliga ämnen (såväl kemiska, biologiska, radiologiska som nukleära). Operativa rutiner för detta är framtagna tillsammans med Polismyndigheten. I detta ingår att FOI upprätthåller laboratorier i skyddsnivå 3 (BSL-3), modern instrumentering och metodik.

Internationellt laboratorienätverk

FOI är en aktiv part i utvecklandet av ett biologiskt laboratorienätverk till stöd för utredningar av misstänkt avsiktlig användning av biologiska vapen inom ramen för FN:s generalsekreterarmekanism (UNSGM).

UNSGM, Secretary-General’s Mechanism for Investigation of Alleged Use of Chemical and Biological Weapons. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Poster

Forum för Beredskapsdiagnostik

Forum för Beredskapsdiagnostik (FBD) är ett samarbete mellan fyra svenska myndigheter, Folkhälsomyndigheten (Fohm), Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Livsmedelsverket (SLV) med syfte att stärka den svenska laboratorieberedskapen. De olika myndigheternas kompetens- och ansvarsområden kompletterar i mycket varandra och täcker tillsammans områdena humanmedicin, veterinärmedicin, foder, livsmedel (inklusive dricksvatten) och CBRN skydd och säkerhet. Under de senaste åren har även Polismyndigheten och Försvarsmakten deltagit i nätverkets gemensamma projekt.

Sök rapporter för Forum för beredskapsdiagnostik (FBD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2023-05-10