Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Kemiska hot och effekter

FOI:s verksamhet inom internationell CBRN-säkerhet omfattar hotbedömning, ned­rustning och icke­spridning av kemiska och biologiska vapen.

Försvars­­departementet är den största beställaren, men FOI har även uppdrag från Utrikes­departementet, Försvars­makten, andra myndigheter och den privata sektorn.

Hotbedömning, nedrustning och icke-spridning

De dominerande uppdragen inom hotbedöm­nings­­verksamheten fokuserar dels på CBRN-hot från icke­statliga aktörer, dels hot avseende statliga kemiska och biologiska vapenprogram och teknik­utveckling. Därutöver bedrivs också hotbedömning i situationer där CBRN-frågor är en del av en bredare hotbild. Hotbedömnings­verksam­heten finansieras främst av Försvars­departementet och inriktas till stor del på de behov som finns inom Regeringskansliet, Försvars­makten och krisberedskaps­myndigheterna.

Inom nedrustningsområdet fokuserar arbetet på direktstöd till Utrikesdepartementet i Sveriges engagemang inom konventionerna mot kemiska vapen samt mot biologiska och toxinvapen. Arbetet med nedrustningsfrågorna styrs av Utrikes­departementets behov och präglas av utvecklingen inom respektive konvention samt Europeiska Unionen.

Ickespridningsverksamheten vilar på tre ben.

  1. För det första utgör FOI den tekniska expert­kompetensen för Utrikes­departementet i frågor som rör det svenska engagemanget i en rad olika icke­spridnings­initiativ och mekanismer.
  2. För det andra hjälper FOI de myndig­heter som bedriver tillsyn och som hanterar operativa ickespridnings­frågor.
  3. Slutligen stöder FOI utvecklingen av den nationella samverkan och förmågan att leva upp till nya krav som ställs på nationell icke­spridnings­verksamhet i ljuset av nya råds­beslut och förordningar, FN-sanktioner och politiska åtaganden som Sverige gör inom området.

Varierande metoder

Vi arbetar med olika metoder, allt från övnings­verksamhet och scenarieutveckling till studie­verksamhet med stöd av internationella workshops och symposier. En stor del av arbetet inom ned­rustning och ickespridning faller tillbaka på FOI:s breda tekniska kompetens och mångåriga erfarenhet av deltagande i arbetet inom multilaterala organisationer.

Både händelsestyrd och långsiktig verksamhet

Verksamheten är till viss del händelsestyrd och präglas av relativt snabba och kortsiktiga uppdrag, men även av förberedelsearbetet inför olika planerade aktiviteter och långsiktigt strategiska frågor. Några exempel på FOI:s verksamhet är att lämna underlag till Regerings­­kansliet vad gäller hotbilder, underlag för arbetet inom ramen för EU:s rådsarbetsgrupper och direktstöd till tillsyns­myndigheter om licens­förfrågningar kopplat till svensk export. FOI bedriver också före­läsningar och utbildning om ickespridning, nedrustning och hotbilder inom CBRN-området.

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2021-11-11