Kontakt

Kemiska hot och effekter

Enheten för kemiska hot och effekter analyserar staters, terroristers och kriminellas förhållningssätt till kemiska vapen, samt biologiskt aktiva ämnens mekanismer och effekter ur ett hot- och skyddsperspektiv.

Enhetens breda forskning har i huvudsak två verksamhetsområden

  1. Verkan, effekter och medicinskt skydd
  2. hotbedömning, nedrustning och icke-spridning

Den verksamhet som bedrivs inom enheten säkerställer att FOI kan bidra med expertkunskap och tekniskt stöd i viktiga CBRN-relaterade frågor i nationella och internationella sammanhang.

För att säkerställa att FOI levererar högkvalitativa resultat och relevant kompetens, så jobbar enheten kontinuerligt med övergripande omvärldsanalys, samverkan med Försvarsmakten, civila myndigheter, näringsliv, universitet och internationella aktörer. Försvarsdepartementet är den största uppdragsgivaren, men enheten har även uppdrag från Utrikesdepartementet, Försvarsmakten, civila myndigheter samt näringslivet.

FOI-bild-ISA

Verkan, effekter och medicinskt skydd

Forskningen inom detta område hanterar frågeställningar som rör:

  • Hotämnen och medicinska motmedels (läkemedels) effekt i biologiska system
  • utveckling av nya medcinska motmedel och
  • metod- och teknikutveckling inom Life science

Forskningen omfattar nervgaser, vävnadsskadande ämnen, virus och toxiner. Målsättningen är att tillsammans med nya biologiska effektmodeller, molekylär systemförståelse och omvärldsbevakning skapa en bred kompetens och teknisk förmåga att hantera frågor som rör aktuella kemiska och biologiska vapen och deras medicinska skydd. Delar av projektets forskning om vävnadsskadande ämnen finansieras av Socialstyrelsen. Samverkan sker främst kring skademekanismer och biomarkörer för diagnostik av kemisk lungskada med målsättning att bidra till utveckling av effektiva behandlingsstrategier.

Forskningsområdet omfattar specialistkompetenser inom läkemedelskemi, organisk syntes, analytisk kemi, biokemi, strukturbiologi, cellbiologi och toxikologi.

Montage-organiska-foreningar-kroppsegna-proteiner

Forskningen spänner från studier av molekylära interaktioner mellan små organiska föreningar och kroppsegna proteiner (t.ex. nervgasers inbindning till acetylkolinesteras), biologiska responser i enskilda celler (t.ex. virusinfektioner i celler) till effekter på hela organ (t.ex. kemiska effekter på luftvägar).

Hotbedömning, nedrustning och icke-spridning

Hotbedömningsverksamheten fokuserar dels på CBRN-hot från statliga aktörer avseende kemiska och biologiska vapenprogram och teknikutveckling och dels hot avseende ickestatliga aktörer. Därutöver bedrivs också hotbedömning i situationer där CBRN-frågor är en del av en bredare hotbild.

Inom nedrustnings- och icke-spridningsområdet fokuseras arbetet på direktstöd till Utrikesdepartementet i Sveriges engagemang inom konventionerna mot kemiska vapen samt mot biologiska vapen och toxinvapen. Arbetet med nedrustningsfrågorna styrs av Utrikesdepartementets behov och präglas av utvecklingen inom respektive konvention samt Europeiska unionen.

Varierade metoder

Vi arbetar med olika metoder, allt från övningsverksamhet och scenarieutveckling, underrättelseanalys till studieverksamhet och workshops. En stor del av arbetet inom nedrustning och icke-spridning faller tillbaka på FOI:s breda tekniska kompetens och mångåriga erfarenhet av deltagande i arbetet inom multilaterala organisationer.

Händelsestyrd och långsiktig verksamhet

Verksamheten är till viss del händelsestyrd och präglas av relativt snabba och kortsiktiga uppdrag, men även av förberedelsearbetet inför olika planerade aktiviteter och långsiktigt strategiska frågor. Några exempel på FOI:s verksamhet är att lämna underlag till Regeringskansliet vad gäller hotbilder, underlag för arbetet inom ramen för EU:s rådsarbetsgrupper och direktstöd till tillsynsmyndigheter om licensförfrågningar kopplat till svensk export. FOI håller också föreläsningar och genomför utbildning om icke-spridning, nedrusning och hotbilder inom CBRN-området.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2022-09-16