Kontakt

Kunskapscentrum för Katastroftoxikologi - KcC

Centrumet verkar för att genom sin verksamhet bygga upp, vidmakthålla och tillhandahålla expertis inom tre centrala kunskapsområden utifrån ett katastrofmedicinskt och totalförsvarsperspektiv.

Det står "Kunskapscentrum för Katastroftoxikologi -KcC" på bilden som är ett kollage med bland annat människor i skyddsdräkt.

Tre centrala kunskapsområden

Person­sanering

Utveckla och tillhandahålla metoder och expertis för effektiv sanering av personer som exponerats för farliga eller skadliga ämnen.

Hälsorisk­bedömningar

Expertis och vägledning för att hantera och minimera riskerna för drabbade individer och samhällen.

Medicinsk behandling

Förbättra diagnostiska metoder och medicinsk behandling för personer blivit akut exponerade för toxiska eller frätande kemiska ämnen, inklusive kemiska stridsmedel.

KcC:s uppdrag för Socialstyrelsen

Verksamheten i kunskapscentrumet ska svara mot följande och omfattar:
Centrumet ska genom sin verksamhet bygga upp, vidmakthålla och tillhandahålla expertis inom tre centrala kunskapsområden utifrån ett katastrofmedicinskt och totalförsvarsperspektiv:

Personsanering

KcC syftar till att utveckla och tillhandahålla metoder och expertis för effektiv sanering av personer som exponerats för farliga eller skadliga ämnen. Personsanering är en viktig del eftersom det bidrar till att minska risken för skador och sjukdomar hos personer som har exponerats, minimera konsekvenserna av en katastrof och snabbare återställa normala förhållanden. Personsanering fyller en särskilt viktig roll i de fall medicinsk behandling saknas eller har begränsad effektivitet genom att avbryta och minimera effekterna av en exponering.

Hälsoriskbedömningar

Genom att bedöma akuta hälsorisker relaterade till olika katastrofscenarier strävar KcC efter att tillhandahålla expertis och vägledning för att hantera och minimera riskerna för drabbade individer och samhällen. KcC kan informera om vilka åtgärder som behöver vidtas för att skydda människors hälsa och säkerhet under en krissituation.

Diagnostik och medicinsk behandling

KcC arbetar med att förbättra diagnostiska metoder och medicinsk behandling för personer som blivit akut exponerade för toxiska eller frätande kemiska ämnen, inklusive kemiska stridsmedel. Detta inkluderar att utveckla och sprida kunskap om de senaste metoderna och behandlingarna inom hälso- och sjukvården för att hantera sådana situationer. Diagnostik och medicinsk behandling är avgörande eftersom de syftar till att rädda liv, minimera lidande och återställa hälsan hos de drabbade individerna under en krissituation och också stärka samhällets förmåga att hantera och återhämta sig från katastrofer och kriser.

Sedan 2024 är en del av centrets uppdrag att systematiskt publicera omvärldsbevakningar, analyser av omvärlden och översikter av forskning inom relevanta områden.

KcC ska bidra med expertstöd och deltagande i nationella och internationella nätverk inom katastrofmedicin och totalförsvar. Detta möjliggör kunskapsutbyte, samarbete och samordning av insatser för att stärka beredskapen och förmågan att hantera olika typer av katastrofer och kriser.

För ytterligare information och förfrågningar om centrets verksamhet är alla välkomna att kontakta oss.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2024-05-03