Kontakt

Radioaktiva ämnen

Radioaktiva ämnen omfattar den forskning och metodutveckling som bedrivs vid FOI i syfte att ge en vetenskaplig bas för bedömningar om radioaktiva ämnen i en given situation kan utgöra en fara för människor, vilka åtgärder som i så fall bör vidtas samt utveckling av RN-forensiska arbetsmetoder och analysmetoder. Målet är att bidra till samhällets förmåga att förbereda sig inför och kunna hantera radiologiska händelser.

Illustration av radioaktiva ämnen

De största uppdragsgivarna inom området är Försvars­makten och andra svenska myndigheter. FOI arbetar även med små och medelstora företag samt syster­organisationer och myndigheter i andra länder. Vi deltar även aktivt i den nationella strålskydds­beredskapen.

Mätning av radioaktiva ämnen

FOI har kompetens att mäta, karaktärisera och analysera radioaktiva ämnen och kärnämnen. Vi utvecklar och anpassar metoder så att de är funktionella för Försvarsmaktens och andra myndigheters behov, främst för strålskydd.

Området omfattar olika aspekter av metoder för mätning av radioaktivt och nukleärt material, till exempel:

  • metodutveckling och validering
  • grundläggande aspekter av mätnings­relaterade processer
  • olika mätmetoder för a-,b-,g-strålande radioaktiva ämnen
  • provtagning, provupparbetning och kemisk separation för radionuklider
  • tolkning av mätresultat i forensiskt perspektiv

På FOI finns ett analyslaboratorium för radioaktiva och nukleära ämnen som är en unik nationell resurs kontrakterad i Strålsäkerhetsmyndighetens nationella strålskydds­beredskap. FOI har också avtal med Nationellt forensiskt centrum och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, avseende forensisk CBRN-analys där radioaktiva ämnen är en del.

Uppdragsgivarna inom området är framförallt Försvars­departementet, Försvarsmakten och Strålsäkerhets­myndigheten.

Strålskydd

FOI:s forskning inom strålskydd har två huvudspår: Det ena syftar till att utveckla metoder för kvanti­fiering av stråldoser från extern kontaminering, inandning, eller vid intag av radio­aktiva ämnen via dryck och föda samt att utveckla och bedöma motåtgärder. Det andra syftar till att utveckla metoder för att mäta nuklid­specifika stråldoser från till exempel radioaktivt nedfall och blottlagda strålkällor.

Vi arbetar både i laboratoriemiljö och i fält. Vi utför även fältförsök där vi testar teknik, strategier och taktik samt tränar till exempel Försvarsmakten i detektion och sanering.

FOI arbetar därför med bland annat:

  • Utveckling av mätmetoder och dator­simulering för bestämning av både intern och extern stråldos till människan.
  • Laboratorium för att testa instrument för bestämning av ytkontamination av olika material inklusive hud.
  • Laboratorium för test och validering av strålskydds­instrument där vi kan variera preparat anseende typ , styrka och geometrier.
  • Sveriges enda mobila laboratorium för mätning av radioaktiva ämnen i människan.
  • Ett av Strålsäkerhetsmyndighetens tre mobila fältlaboratorier för bestämning av deposition och identifiering av strålkällor.

Vår kompetens utnyttjas av olika myndigheter, till exempel inom Strål­säkerhets­myndighetens nationella strålskydds­beredskap och Myndigheten för Samhälls­skydd och Beredskaps expertgrupp för sanering (NESA). Vi deltar även i NATO:s arbetsgrupp NATO NAAG RN-DSG (NATO Armament Group Joint Radiological and Nuclear Defence sub group) och som är öppen även för länder som ingår i Partnerskap för Fred.

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2022-07-14