Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Spridningsmodellering

FOI har unik kompetens i Sverige för att modellera hela förloppet i kedjan källa, spridning och effekt om ett kemiskt, biologisk eller radioaktivt ämne läcker ut i luft, mark eller vatten. Spridningen påverkas bland annat av vindar och turbulens och genom att ta hänsyn till detta kan vi uppskatta vilka koncentra­tioner som kan förväntas av ämnet längs spridnings­vägen. Detta ger information om eventuella effekter på människor, vilka riskavstånd som bör gälla och andra komplexa frågeställningar som uppkommer i samband med läckage av farliga ämnen.

Spridningsmodell

Mot bakgrund av behoven hos FOI:s huvud­kund har fokus legat på kemiska och biologiska stridsmedel samt radioaktiva partiklar. Men då modellerna är generiska finns det kompetens för att modellera spridning av andra ämnen, till exempel industri­kemikalier. FOI arbetar huvudsakligen i före­byggande syfte men även som stöd i samband med verkliga händelser och för att göra analyser i efterhand.

På FOI arbetar en grupp på cirka tio personer, främst fysiker och meteorologer, med spridnings­modellering. Genom att känna till fysikens lagar och hur man använder matematiska modeller och numeriska metoder är det möjligt för dem att modellera hela scenarier för spridning av farliga ämnen och dess effekter.

Verksamheten finansieras delvis via anslag från Försvars­departementet, men FOI har också uppdrag från Försvars­makten, Försvarets materielverk, Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap och Strål­säkerhets­myndigheten. Exempel på direktstöd till Försvarsmakten är riskavstånds­beräkningar för ett eventuellt utsläpp av ammoniak från en urea-fabrik i närheten av Campen i Masar-e-sharif i Afghanistan. Vi har även studerat svavelbranden i Al-Mishraq i Irak och sarin­attacken i Khan Sheikhun i Syrien. Vi stödjer även den civila beredskapen. FOI:s experter på området har till exempel varit inblandade i att undersöka riskerna då ett tåg lastat med klorgas spårade ur i Kungsbacka. Vi har även gjort bedömningar av var värmeverk placeras bäst för att få så lite utsläpp som möjligt över närliggande tätorter.

För att kunna göra heltäckande bedömningar av skade­effekterna på framförallt människor, till exempel vid inandning eller vid hud­kontakt, samarbetar vi bland annat med kemister, biologer och toxikologer, främst inom FOI.

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2021-03-29