Kontakt

Strålskydd och spridningsberäkningar

På enheten för strålskydd och spridningsberäkningar bedrivs forskning för att kunna besvara frågor kopplade till joniserande strålning och spridningsberäkningar. Vi genomför bland annat mätningar och analyser vid relevanta händelser, beräkningar i vårt virtuella laboratorium samt organiserar och deltar i övningsverksamhet. Målet är att FOI som expertorgan ska kunna ge berörda myndigheter stöd och på så sätt bidra till samhällets förmåga till försvar mot och hantering av effekter kopplade till en radiologisk eller nukleär händelse.

De som arbetar på enheten har kompetens inom bland annat spridningsberäkningar, radiokemi, strålningsfysik, strålningsbiologi och reaktorfysik.

Illustration av radioaktiva ämnen

Strålskydd

FOI har kompetens att bedöma, mäta eller beräkna strålningsnivåer och stråldoser för en mängd olika situationer. Forskningen inom detta område omfattar bland annat:

 • Omgivningsdosimetri genom mätningar och beräkningar
 • Dosimetri kopplat till inandning och oralt intag av radionuklider
 • Strålningens effekter på månniskan
 • Prestanda hos strålskyddsinstrument
 • Kalibrering av bemannade och obemannade mätsystem
 • Praktiskt strålskydd
 • Mätning och åtgärder såsom detektion, analys och sanering
 • Radioekologiska studier samt provtagning och analys av miljöprover och livsmedel

FOI erbjuder också strålskyddsexpertfunktion som en tjänst till myndigheter och näringsliv.

Vi arbetar både praktiskt och i vårt virtuella laboratorium. Tillsammans med Försvarsmakten och civila myndigheter inom totalförsvaret arrangerar vi övningar med fokus på teknik, metodik, handhavande och analys. I det virtuella laboratoriet har vi möjlighet att testa scenarier som är för komplexa eller farliga att undersöka i verkliga livet, såsom följderna av ett kärnkraftshaveri eller en kärnvapendetonation.

Mätning

FOI har kompetens att mäta, karaktärisera och analysera radioaktivt och nukleärt material. Vi utvecklar och anpassar våra metoder med utgångspunkt i totalförsvarets behov och frågeställningar. Området omfattar bland annat:

 • Hotbedömning och omvärldsanalys
 • Planer för mätningar vi en radiologisk eller nukleär händelse
 • Metodutveckling och validering
 • Detektorkalibrering med matematiska och statisktiska metoder
 • Mätningsrelaterade processer
 • Mätmetoder för alfa-, beta- och gammastrålande radionuklider
 • Provtagning, provupparbetning och kemisk separation av radionuklider
 • Nukleär forensik

På FOI finns stationära och mobila analyslaboratorium för radioaktiva och nukleära ämnen. Dessa utgör en unik nationell resurs som även är kontrakterad i Strålsäkerhetsmyndighetens nationella strålskyddsberedskap. FOI har också avtal med Nationellt forensiskt centrum avseende forensisk CBRN-analys där radioaktiva ämnen är en del.

Uppdragsgivare och samarbeten

De största uppdragsgivarna inom området är Försvarsdepartementet följt av svenska civila myndigheter inom totalförsvaret. Enheten deltar i nationella och internationella samarbeten. Vi jobbar inom EU- och NKS-projekt, i arbetsgrupper och forum såsom NESA (Nationella Expertgruppen för SAnering av radioaktiva ämnen), Almera, The European Radioecology Alliance samt deltar tillsammans med Försvarsmakten i NATO:s Hazard Management Panel inom Joint CBRN Defence Capability Development Group. Forskningen som utförs på enheten har en hög grad av tillämpning.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2024-01-25