Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Tekniskt CBR-skydd

FOI:s verksamhet inom tekniskt CBR-skydd innefattar tre huvudsakliga områden; detektion, fysiskt skydd och sanering.

Forskare i labbrockar

Inom tekniskt CBR-skydd arbetar vi med följande områden:

Detektion av kemiska och biologiska ämnen

När farliga ämnen har spridits är behovet stort av snabba och säkra varningssystem för att upptäcka dessa och varna. Dessa system behöver vidare ge få falska alarm. FOI arbetar både med utveckling av detek­tions­instrument och utvärdering av kommersiella system. Försvars­makten och försvars­industrin är de främsta uppdragsgivarna inom området. FOI deltar i flera Vinnova- och EU-finansierade projekt inom området.

Genom att använda fysikaliska mätmetoder, ofta spektroskopiska, och matematiska modeller är det möjligt att detektera kemiska och biologiska ämnen både i luft och på ytor. FOI arbetar kontinuerligt med att förfina mätmetoderna inom detektionsområdet och bygger upp en verktygslåda med referensämnen.

FOI har som enda svenska aktör laboratorier för att hantera farliga ämnen och har också avancerad utrustning och övningsområden för storskaliga fältförsök.

Fysiskt skydd - kollektivt och personligt

FOI har avancerade mätsystem för att studera exponering av farliga ämnen i olika typer av skydd, till exempel filter för byggnader och fordon, skyddskläder och skyddsmasker.

Ett område som FOI har lång erfarenhet inom är läckage i dräkter och uniformer; hur pass bra de står emot farliga ämnen och vilka deras svaga punkter är. FOI bedriver egen forskning inom området, men gör också tester och utvärderingar av andra aktörers instrument och utrustning. FOI ger också expertstöd till Försvarsmakten vid val och inköp av fysiskt skydd.

Försvarsmakten är den största beställaren inom området men FOI får också enskilda beställningar från Försvarets Materielverk, FMV, försvarsindustrin och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB.

Sanering - hur rent är rent?

FOI har kompetens inom sanering av kemiska och radioaktiva ämnen, från laboratorieskala till full skala.

Vi utvärderar bland annat saneringsämnen och saneringssystem. FOI kartlägger vilka nivåer av kontaminering som är acceptabla och ofarliga, och karaktäriserar dessa för att veta hur lång tid det tar innan det är tillräckligt rent.

Utöver uppdrag från Försvarsmakten deltar FOI även i flera EU-projekt inom området.

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2021-10-19