Kontakt

Flygsystem och rymdfrågor

Forskningsområdet Flygsystem och rymdfrågor bidrar främst till att säkerställa försvarets kompetens inom flyg- och rymdområdena inklusive långsiktig inriktning och kravställning av militär förmågeutveckling.

Person sitter i en flygsimulator.

Forskningen inom flygsystem rör sig från grundläggande flygtekniska frågeställningar via systemnivå upp till luftoperativ värdering. Inom forskningsområdet driver FOI också FLSC, som är en ledande simuleringsanläggning för bemannad luftstrid och taktikutveckling. Vid FLSC bedrivs forskning som syftar till effektivare träning av såväl piloter som beslutsfattare i ledningsstaber.

Den rymdrelaterade forskningen omfattar allt från experiment och konceptutveckling till studier av utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska konsekvenser av utveckling inom rymdområdet.

Huvuduppdragsgivarna är Försvarsmakten och FMV. Expertstöd lämnas också till Regeringskansliet (främst Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet) och andra myndigheter.

Sverige är ett av ett fåtal länder i världen som utvecklar och tillverkar avancerade stridsflyg.
Inom området flygsystem bedriver FOI forskning och kunskapsuppbyggnad inom militär flygteknik med inriktning mot flygteknisk värderingsförmåga, flygsignaturer samt militär flygsystemförmåga. Främst gäller det stridsflyg men också olika typer av obemannade luftfartyg, helikoptersystem eller hypersoniska farkoster. Verksamheten kombinerar systemperspektivet och operativa frågor med flygteknisk kompetens inom disciplinerna: strömningsmekanik, struktur- och materialteknik, flygsignaturer, flygmekanik, människa maskin interaktion med flera. Arbetet organiseras i både analys av hotsystem och syntes av egna framtida system.

Vid FLSC, Flygvapnets Luftstridssimuleringscentrum, genomför FOI sedan 1998 på uppdrag av Försvarsmakten och Flygvapnet simuleringsbaserad träning och utbildning inom modern luftstrid. Utbildning, träning och övning av såväl stridspiloter och flygstridsledare som lednings- och stabspersonal sker dels mot varandra, dels mot datorgenererade motståndare, ofta i stora komplexa scenarier.

Simulatoranläggningen är en av få liknande i Europa med en kombination av både bemannade simulatorer och datorgenererade stridskrafter. Kraftfulla verktyg för visualisering och utvärdering bidrar till att synliggöra kunskap och resultat. FLSC utvecklar och vidmakthåller själva simulatormjukvaran och anläggningen med stöd av FOI, FMV och industrin.

På rymdområdet bedriver FOI forskning och kunskapsuppbyggnad inom försvars- och säkerhetsrelaterad rymdverksamhet. Verksamheten omfattar i huvudsak en bred omvärldsbevakning och analys; teknisk kunskapsuppbyggnad inom rymdlägesbild och SÖR (Spaning och Övervakning från Rymden); utveckling av koncept och satellitsystem; samt expertstöd till framförallt Försvarsmakten och Regeringskansliet, men även andra myndigheter.

Verksamheten karaktäriseras av ett brett system- och domänperspektiv i kombination med teknisk spetskompetens inom specifika områden. Kombinationen av olika perspektiv bidrar till en insikt om rymdarenans betydelse i försvars-, utrikes- och säkerhetspolitiska sammanhang samt ger stöd i den militära förmågeutvecklingen på området.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2024-05-16