Kontakt

Flygsystem och rymdfrågor

Inom flygsystem och rymdfrågor bedriver FOI forskning på ett synnerligen stort antal områden, av stor vikt för såväl Försvarsmakten som svensk försvars- och säkerhetspolitik generellt.

Person sitter i en flygsimulator.

På flygteknikens område finns en bred verktygslåda i form av exempelvis flygmekanik, aerodynamik, aeroelasticitet, strukur- och materialteknik och signaturteknik. Utifrån dessa grundläggande områden bedrivs på nästa nivå forskning om olika typer av plattformar i form av exempelvis flygplan, obemannade farkoster och robotar när det kommer till prestanda. Detta kan antingen göras genom så kallad reverse enginering där existerande farkoster analyseras eller konceptstudier där en viss prestanda är given och ska optimeras. På så sätt hänger det flygtekniska området ihop, i allt ifrån grundläggande forskning på exempelvis flygmekanik till simuleringsmodeller för luftstrid på hög nivå.

FLSC, Flygvapnets Luftstridssimuleringscentrum, är en simuleringsanläggning för luftstrid, där piloter utbildas, tränas och övas i luftstrid, dels mot varandra dels mot datorgenererade motståndare, ofta i stora komplexa scenarier.

Flygområdet

Här går utvecklingen snabbt. Sverige är ett av ett fåtal länder i världen som utvecklar och tillverkar avancerade stridsflygplan. Flygsystem har pekats ut som ett integritetskritiskt område, det vill säga ett område där Sverige inte kan få kunskaper eller kompetens från annat håll. Vidare är stridsflyg jämte undervattensteknologi av regeringen utpekat som väsentligt nationellt säkerhetsintresse. Internationellt samarbete förekommer på området, bland annat med Storbritannien i form av gemensamma studier inför utvecklingen av nästa generation stridsflygplan, FCAS (Future Combat Air Systems).

Rymdområdet

Även här sker en snabb utveckling. Området präglas idag av en ökad användning av rymdsystem och en militär rymdkapprustning. Ett flertal länder utvecklar vapen tänkta att använda mot rymden och de anpassar också sin militära organisation till detta. Förutom att betydligt fler statliga aktörer är aktiva i rymden idag finns också stora kommersiella aktörer och intressen inom området. Samhällets beroende av rymdsystem och -tjänster är stor. Konflikter, kriser och krigshandlingar mot, i och genom rymden påverkar därför även svenska intressen. FOI utvecklar kunskap för att möta den utvecklingen.

FOI arbetar brett med att bygga upp kunskap om och förståelse för rymddomänen utifrån ett militärt och säkerhetspolitiskt perspektiv. Tekniknära forskning och kunskapsuppbyggnad bedrivs inom rymdsystem och rymdlägesbild.

Till dessa områden hör exempelvis bandynamik, inmätning av rymdobjekt samt nyttolaster intressanta för militär förmågeutveckling.

Strategi och policy

Ett forskningsområde som inkluderar kvalitativ analys av hur rymdsystem och rymdteknik kan användas militärt och vilka säkerhets-, försvars- och utrikespolitiska konsekvenser detta kan komma att innebära. Här samlas också kunskap om rymdkapprustning, olika aktörers mål och strategier, förtroendeskapande åtgärder samt avtal och regler på rymdområdet.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2023-09-08