Kontakt

Flygets miljöpåverkan

Att minska flygets miljöpåverkan handlar ofta om komplexa avvägningar mellan olika miljö­insatser. Arbetet på FOI syftar till att utveckla verktyg och metoder för systemanalys för flygets miljöpåverkan, där den totala effekten av förändringar och åtgärder kan uppskattas. Detta skapar en analys­förmåga som myndigheter och aktörer inom flygsektorn kan dra nytta av vid värderingen av militära och civila flygsystem.

FOI har en bred kunskap om flygets miljö­påverkan. Vi har tillgång till verktyg för emissions­beräkningar och kan ställa resultaten i relation till hur flyget opererar, klimatpåverkan och de lagar och regler för miljö och klimatrapportering som finns.

FOI:s databas med emissioner från turbopropflygplan

FOI administrerar en databas över emissions­index (EI) för NOx, HC och CO med relaterad bränsle­förbrukning för turbo­propflygplan. Databasen kompletterar ICAO Engine Emissions Database for Jet Engines. Den är konfidentiell, men möjlig att få tillgång till under speciella villkor. På den engelska sidan hittar du mer information om hur du kan få tillgång till databasen över emissionsindex.

FOI genomför studier av och utvecklar beräkningsmetoder för ljudgenerering och ljudutbredning. Även om buller skiljer sig från flera andra miljöfaktorer genom att inte hota människans eller andra organismers överlevnad, är det den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. Jämfört med till exempel trafikbuller utsätter flyget en betydligt mindre andel av Sveriges befolkning för störningar, men flygbullret upplevs oftast som mer störande, trots jämförbara ljudnivåer.

Både civil och militär flygtrafik regleras genom fastställda riktvärden för bullernivåer och krav på uppföljning av buller gentemot dessa värden. Trots att förbättrad teknik kontinuerligt minskar buller från nya generationer flygplan har bullerfrågan inte minskat i betydelse över tiden. Den här trenden kan knytas till förtätningen av bebyggelse kring flygplatser och till en allt intensivare flygtrafik.

FOI har erfarenhet av att utveckla beräkningsverktyg och genomföra studier av bland annat själva ljudgenereringen och dess mekanismer, exempelvis från luftströmmen kring en vinge eller ett landningsställ. Våra beräkningsverktyg är ofta generella i den meningen att de är användbara även för buller som inte genereras från flygplan.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2021-03-29