Sök
Stäng
Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Flygteknik och luftstridssimulering

Till Flygteknik räknas traditionellt ett stort antal delområden av vilka de dominerande är flyg­mekanik, aero­dynamik, strukturmekanik och fram­drivning. På den militära sidan har även delområdena signatur­teknik, sensor- och systemsamverkan fått en nästan lika stor roll för utformningen av själva plattformen som de traditionella delområdena.

Person sitter i en flygsimulator.

Verksamheten syftar till att kunna ge en samlad luftoperativ värdering och utveckling där samutnytt­jande av kompetens vid andra arenors enheter kan omhändertas. Genom att utnyttja FOI:s breda kompetens genomförs studier/värdering av flyg- och vapensystem. Forskning och tillämpad verksamhet bedrivs främst inom konceptstudier, aero­dynamik, flygmekanik, radar- och IR-signaturanalys, och robotteknik som bas för utveckling av system­förmåga, plattformsnära system­samverkan, platt­forms­analys och modellerings­­teknik för prestanda­analys. Avancerade mjukvaru­modeller av vapen utvecklas för användning i både studier och simulator­träning, till exempel i Flygvapnets luftstrids­simulerings­centrum, FLSC, som drivs av FOI.

Huvudmålen för FOI:s flygtekniska verksamhet är att:

  1. Stödja Försvarsmaktens och FMV:s behov av teknik­studier och simulerings­modeller.
  2. Utföra forskning och utveckling inom det flygtekniska området.
  3. Upprätthålla och utveckla expert­kunskap inom aerodynamik, IR-signatur, radarmålarea och flyg­mekanik för att erhålla en system­värderings­­förmåga.
  4. Utgöra en industrioberoende nationell myndighets­kompetens

Konceptstudier av flygande farkoster har traditionellt varit en framåt­blickande verksamhet vid FOI genom utvärdering av hur kommande tekniska utmaningar och lösningar kan påverka själva grundflygplan­konfigurationen samt tekniska detalj­lösningar.

Den tidigare inriktningen av koncept­studier har nu kompletterats med studier av befintliga, men relativt okända koncept. Den multidisciplinära verksamheten är mera inriktad på att studera flygande hot, t.ex. obemannade flygplan och robotar. Syftet är då prestandaanalyser som överförda till modeller kan simuleras. Speciellt när det gäller robotar så anpassas modellerna till FLSC (Flygvapnets Luftstrids Simulerings Center).

Värdering av vapensystem på strids­teknisk och taktisk nivå för egna system och hot­system kräver bred domän­kunskap inom mark-, sjö och luftstrid. Vidare krävs specifik kunskap om olika vapen­system och kunskap om lämpliga verktyg och metoder för utvärdering. Kunskap och tekniska specifikationer tillhandahålles från FOI:s olika verksamhets­områden där t.ex. konceptstudier utgör en del.

Fokus ligger på enskilda system, system i samverkan samt att förstå system­effekter i ett operativt sammanhang.

Kontakt