FOI:s forskningsområden

FOI:s forskning delas in i tolv forsknings­områden som speglar FOI:s ämnes­kompetens och huvud­upp­drags­givarnas långsiktiga kunskapsbehov för utvecklingen av såväl militärt som civilt försvar. Alla områden omfattar både kunskaps­upp­byggnad och kunskaps­tillämpning. Forskning för utveckling av militärt och civilt försvar är till stor del integritets­kritisk, det vill säga kunskapen är endast tillgänglig genom egen forskning och utveckling. Tillgång till sådan kunskap är en förutsättning för nationellt självständigt beslutsfattande.

två personer i ett lab

CBRN-frågor

Forskningsområdet CBRN¹-frågor omfattar forskning om hot från och skydd mot kemiska, biologiska och radioaktiva ämnen samt kärnvapen. Forskningen ska säkerställa en långsiktig kunskapsuppbyggnad inom CBRN-området och är en förutsättning för att kunna bibehålla och utveckla en strategisk kompetens för att bidra till totalförsvarets långsiktiga förmågeutveckling. Vidare utgör expertisen ett stöd för stärkandet av samhällets krisberedskap inom CBRN-området. Verksamheten är också en grund för tekniskt stöd och vetenskapliga metoder för att verifiera efterlevnaden av nedrustnings-, ickespridnings- och provstoppsavtal. Huvuduppdragsgivarna är Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Biologiska ämnen

Kemiska hot och effekter

Kemiska ämnen

Kärnvapenfrågor

Radioaktiva ämnen

Skydd

Flygsystem och rymdfrågor

Forskningsområdet Flygsystem och rymdfrågor bidrar till att säkerställa försvarets kompetens inom flyg- och rymdområdena samt bidra till långsiktig inriktning och kravställning avseende militär förmågeutveckling. Forskningen inom det flygtekniska området rör sig från grundläggande flygtekniska frågeställningar via systemnivån till luftoperativ värdering. Inom forskningsområdet driver FOI också Flygvapnets Luftstridssimuleringscentrum (FLSC) som är en världsledande simuleringsanläggning för bemannad luftstrid och taktikutveckling. Vid FLSC bedrivs forskning som syftar till bättre träning av piloter och beslutsfattare i ledningsstaber. Den rymdrelaterade forskningen omfattar allt från experiment och konceptutveckling till studier av utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska konsekvenser av utveckling inom rymdområdet. Huvuduppdragsgivarna är Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV), expertstöd lämnas också till Regeringskansliet och andra myndigheter.

Aerodynamik

Autonomi robotteknik

FLSC

Flygets miljöpåverkan

Flygmekanik

Rymd- och missilfrågor

Signaturteknik

Struktur- och materialteknik

Försvarsekonomi

Inom forskningsområdet Försvarsekonomi bedrivs forskning och analysarbete med fokus på effektivitet i totalförsvaret. Arbetet sker med tre huvudinriktningar: ekonomisk analys och styrning, strategisk personalförsörjning samt materiel- och logistikförsörjning. Den försvarsekonomiska kunskapen används framförallt inom det militära försvaret men kan även vara applicerbar mot övriga delar av totalförsvaret.

Försvarsekonomi

Informationssäkerhet

Inom forskningsområdet Informationssäkerhet syftar verksamheten till att säkerställa att krav på sekretess, riktighet och tillgänglighet för information uppnås. Såväl Försvarsmakten som övriga aktörer inom totalförsvaret har behov av forskning och expertstöd inom informationssäkerhetsområdet. Forskningen omfattar bland annat säkerhet i industriella styrsystem, informationssäkerhetskultur och genomförande av cyberoperationer. De två största uppdragsgivarna är Försvarsmakten och MSB.

CRATE

Crate-CFT En tävling i cybersäkerhet

NCS3

Kurser och utbildningar

IT-forensik

Krisberedskap och civilt försvar

Inom forskningsområdet Krisberedskap och civilt försvar utvecklas kunskap som är till nytta för Regeringskansliet, bevakningsansvariga myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner, privata företag och frivilligorganisationer. Det är främst den civila delen av totalförsvaret som står i fokus, inklusive det civila försvarets interaktion med det militära försvaret. Forskningen omfattar bland annat hotbildsförståelse, konceptutveckling och försörjningsberedskap. Exempel på uppdragsgivare är Regeringskansliet, MSB och bevakningsansvariga myndigheter.

Asymmetriska hot

Civilt försvar

Energi

Krisberedskap

Ledning och kommunikation

Livsmedelsförsörjning

Risk- och sårbarhetsanalys

Samhällets beredskap i kris och krig (SABEK)

Scenarier och typfall

Ledningsteknologi

Forskningsområdet Ledningsteknologi bidrar med kunskap och kompetens avseende tekniker, verktyg, metoder och deras användning som stöd för ledning inom totalförsvaret. Området innefattar verksamhet kopplade till robust radiokommunikation och positionering, avancerade analys- och beslutsstöd samt ansatser för att integrera människa, teknik och organisation till välfungerande ledningssystem. Huvuduppdragsgivarna är Försvarsmakten, FMV och aktörer inom det civila försvaret.

Robust telekommunikation

Tekniska rapporter beslutstödssystem

Vetenskapliga publikationer beslutstödssystem

Operationsanalys och strategisk planering

Forskningsområdet Operationsanalys och strategisk planering omfattar forskning, metod- och expertstöd genom studier och analyser för att bidra till uppdragsgivarnas beslutsfattande. En stor del av verksamheten innebär att FOI:s operationsanalytiker är placerade hos och integrerade med uppdragsgivare för att tillhandahålla tillämpat vetenskapligt och analytiskt stöd i uppdragsgivarnas verksamhet exempelvis avseende inriktning, planering, uppföljning och utvärdering. Vidare genomförs försvarspolitiska studier samt operationsanalytisk metod- och modellutveckling. Försvarsmakten och Försvarsdepartementet är huvuduppdragsgivare.

Operationsanalys och strategisk planering

Sensorer och signaturanpassning

Forskningsområdet Sensorer och signaturanpassning omfattar forskning om sensorer för övervakning och spaning samt signaturanpassning. Sensorforskningen syftar till att värdera, demonstrera och utveckla ny eller ökad sensorförmåga. Sensorsystem, bestående av sensorer och avancerad signal- och bildanalys, studeras främst inom radar- och optikområdet. Inom signaturområdet är verksamheten inriktad mot att följa utvecklingen av material och tekniker för signaturanpassning, modellering av objekts signaturer samt signaturanpassningsåtgärder för objekt och förband. Delar av verksamheten är integritetskritisk². Försvarsmakten och FMV är huvuduppdragsgivare. Tillämpningar för det civila försvaret är övervakning och skydd av kritisk infrastruktur.

BEViS

Chamelion

Säkerhetspolitik

Forskningsområdet Säkerhetspolitik omfattar analys av den säkerhetspolitiska utvecklingen i länder, regioner och organisationer som är centrala för svensk säkerhet. Fokus ligger på Ryssland, länder i svenskt närområde och ett urval större västländer; Asien och Mellanöstern samt Afrika; liksom på organisationer som EU, Nato, OSSE³ och FN. Huvuduppdragsgivare är Försvarsdepartementet, Försvarsmakten och Utrikesdepartementet.

Afrika²

Arktis

Asien

Internationella militära insatser

Mellanöstern

Nordeuropeisk och transatlantisk säkerhet

Ryssland och Eurasien

Telekrig

Forskningsområdet Telekrig bidrar till att tillgodose Försvarsmaktens förmågebehov inom telekrigsområdet. Forskningen syftar till att skapa förutsättningar för att behärska det elektromagnetiska spektrumet för att skydda egna förband, plattformar och personal. Kunskap om telekrig är integritetskritisk. Verksamheten omfattar metod- och teknikutveckling, studier, utbildning samt teoretisk och experimentell forskning gällande stör- och skyddsmetoder inom det elektromagnetiska området. Försvarsmakten och FMV är huvuduppdragsgivare.

Telekrig

Undervattensforskning

Inom området Undervattensforskning är huvudsyftet att säkerställa nödvändig kunskap för Försvarsmaktens kort- och långsiktiga förmågeutveckling samt materielförsörjning inom undervattensområdet. Undervattensforskning omfattar marina spanings- och varningssystem för ubåtar och fartyg samt utläggbara och fasta undervattenssystem. Vidare bedrivs forskning om undervattenskommunikation, hantering av undervattenssignaturer för ubåtar och fartyg, motmedel och torpedförvar, störning och vilseledning under ytan samt undervattensverkan inkluderande koncept för framtida undervattensvapen. Fokus ligger på Sveriges närområde, framför allt Östersjöregionen, men även Västerhavet beaktas. Undervattensforskning är integritetskritiskt. Försvarsmakten och FMV är huvuduppdragsgivare.

Undervattensforskning

Vapen, skydd och säkerhet

Inom forskningsområdet Vapen, skydd och säkerhet bidrar verksamheten till att skapa den nationella expertisen om explosivämnen, vapenverkan och skydd. Området innefattar samtliga operationsmiljöer och därtill hörande vapen- och skyddssystem. Verksamheten spänner över många teknikområden och innefattar experiment samt analys och värdering av moderna komplexa vapen- och skyddssystem. Kunskap om vapen och skydd är integritetskritisk. Verksamheten karakteriseras av ett omfattande behov av experimentella resurser, vilka är avgörande för dess genomförande och resultat. Forskningen sker främst på uppdrag av Försvarsmakten och FMV men används också till stöd för det civila samhället.

Vapen, skydd och säkerhet

1. Förkortningen CBRN avser kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen.
2. Integritetskritisk innebär att kunskapen endast är tillgänglig genom egen forskning.
3. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

Senast uppdaterad: 2023-03-28