Sök
Stäng
Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Försvarets utveckling

Metod- och beslutsstöd i form av studier, analyser och direktstöd inom bland annat militär­strategisk ledning och strategisk förändring, förmåge­utveckling, värdering av förband och system, stöd till övningar samt resurs­effektivitet.

Två personer i möte.

Försvarets utveckling

FOI arbetar med ett brett spektrum av frågor relaterade till såväl regeringens styrning och uppföljning av försvarsområdet som Försvars­maktens egen planering i olika tidsperspektiv. På medellång sikt, det vill säga upp till tio år framåt i tiden, har vi kompetens kring frågor som militär­strategisk inriktning, utvecklings­­planer, försvars­planering och operativa studier. Vi stödjer bland annat doktrin- och policy­utveckling, Försvars­departementets strategiska styrning och uppföljning, Försvars­maktens strategiska förändrings­ledning och framtagandet av Försvarsmaktens utvecklingsplan (FMUP).

Vi arbetar också med stöd till Försvarsmaktens perspektiv­planering som har fokus på framtida försvarsmaktsstrukturer och behov 10-30 år framåt. Särskilda områden som fokuseras är ekonomiska analyser, civil-militär samverkan samt metod- och process­utveckling.

Många av våra uppdrag inom området karaktäriseras av direktstöd och kortare studie- eller konsult­uppdrag. Det stöd vi ger bygger på en kombination av metod­kompetens, en bred förståelse för hela försvars- och säkerhetsområdet, svensk försvars­politik, den organisa­toriska kontext som stödet ska verka inom samt Försvars­maktens styrdokument och -principer. För långsiktiga ekonomiska analyser och kostnads­­­beräkningar har vi ett egenutvecklat verktyg kallat BEMPA (Beräknings­verktyg för Ekonomi, Materiel, Personal och Anläggningar).

Operationsanalys

Begreppet operationsanalys (OA) har myntats efter det engelskspråkiga begreppet operational research (OR) som avsåg verksamhet hos de västallierade strax före och under andra världskriget. Inriktningen då låg på forskningsmässig kvantitativ analys av militära operationer i syfte att förbättra dem, exempelvis konvojformationer och radarkedjor.

Den militära tillämpningen av OR har allt sedan andra världskrigets slut kommit att ha mer innehåll av analysstöd till olika former av militär planering, anskaffning och försvars­makts­utveckling snarare än snabba förbättringar av pågående operationer. Operationsanalytiskt stöd till pågående operationer och operativa staber är dock ett område som har upplevt en stark renässans alltsedan 1990-talet, inte minst tack vare brittisk verksamhet på området.

Vid FOI ses operationsanalys som en analys­verksamhet som definieras både genom sitt tillämpnings­område och sin metod­uppsättning, den senare vald för att passa problemen. Några särdrag för OA-verksamheten är:

 • OA är analysverksamhet, och finns därför till för att vara relevant i besluts­sammanhang
 • OA kommer framför allt till användning när problemen är komplexa
 • Inom OA-området finns behov av såväl problem­förståelse inom aktuellt sakområde, som metod­kunskaper
 • Metodarsenalen inom försvarsinriktad OA innehåller såväl inslag från generell operational research/­manage­ment science som mer försvarsspecifika inslag.
 • OA bör kunskapsmässigt ses som ett mångveten­skapligt område, som delvis överlappar med ett antal andra kunskaps- och ämnesområden.

En stor del av den operationsanalytiska verksam­heten vid FOI genomförs av operations­­analytiska grupper placerade på olika militära staber där de ger stöd till framtagande av beslutsunderlag i allt från långsiktig strategisk inriktning av Försvars­makten till tidskritiska behov genererade av dagens insatser.

Våra metoder

För att kunna ge ett kvalificerat beslutsstöd använder vi ett stort antal kvantitativa och kvalitativa metoder. Några av dessa är studiemetodik, spel, morfologisk analys, scenario­metodik, multikriteriemetoder, modellering & simulering och livscykel­kalkyler. Nedan ges korta beskrivningar av dessa metoder.

I mer än 60 år har FOI och dess föregångare FOA stött Försvarsmakten med spelverk­samhet med fokus på stöd till analyser, studier och planering. Idag stödjer FOI även andra organisationer, som exempelvis Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), i att genomföra spel.

Vad innebär då metoden spel? Till att börja med så avser vi i detta sammanhang inte spelteori (jfr ”Game theory”) utan spel (jfr ”game”) och krigsspel (jfr ”wargame”). Vid FOI används spel och krigsspel främst som en metod för att analysera problem där flera expertområden berörs samtidigt och där utfallen inom dessa olika områden påverkar varandra. Vanligen genomförs spelen som målinriktade strukturerade diskussioner mellan speldeltagare (experter), i en eller flera spelgrupper, utifrån ett scenario och under ledning av en diskussionsledare. Andra vanliga syften med spel är spel för nöje, övning och utbildning.

FOI stödjer Försvarsmaktens spelverksamhet vad gäller planering på kort och upp till 20-30 års sikt, utveckling av förband och system, taktik- och teknikutveckling samt översyn och förändringar av Försvarsmaktens freds­organisation med dess processer och arbetssätt.

Morfologisk analys är en metod för att formulera, strukturera och studera komplexa problem. Det finns idag ett antal analytiker på FOI som använder morfologisk analys för problemstrukturering, scenarioutveckling och policyanalys inom olika sakområden. Metoden har sedan mitten av 1990-talet tillämpats i ett nittiotal projekt.

Morfologi betyder formlära. Objektet som vi ger form kan vara fysiskt eller mentalt. Flera discipliner har utvecklat sin egen formlära. Inom medicinen finns anatomi och histologi, inom lingvistiken ordbildnings- och böjnings­lära. Zoologer, botaniker och geologer har sina specifika formläror. Mentala objekt kan vi undersöka med allmän morfologisk analys, en metod för att skapa modeller, tankeverktyg, som hjälper oss att bättre förstå komplexa problem. Med hjälp av morfologisk analys kan vi:

 1. tämja vildvuxna problem som kräver att vi arbetar i cykler av analys och syntes. Morfologisk analys hjälper oss att göra både analys och syntes i grupper av sakkunniga och intressenter, på ett spårbart och transparent sätt. Det innebär att vi kan belysa problemet ur flera perspektiv och tillsammans pröva olika lösningar.
 2. skapa smarta tankeverktyg. Vi behöver ibland tänka både brett och djupt för att lösa problem. Med morfologisk analys skapar vi en gestalt, en gemensam bild av ett problemkomplex, där vi systematiskt kan undersöka alla samband mellan dimensionerna. Vi kan djupdyka i problemet utan att förlora helheten i sikte, öka vår kunskap och i bästa fall hitta nya, oväntade lösningar.
 3. förädla kunskap på ett effektivt sätt. Flera tänker bättre än en – om förutsättningarna är rätt. Den givna och enkla formen och de tydliga reglerna gör att gruppen kan fokusera helt på innehållet och inte på formerna för samverkan. Morfologisk analys främjar alltså konstruktiv dialog mellan företrädare för olika sakområden och intressen och gör oss medvetna om vikten av att klargöra de begrepp vi använder. Det medför att vi skapar ett gemensamt språk för att beskriva problemet.

Några exempel på frågeställningar där FOI har använt morfologisk analys är:

 • Scenarier för framtidens lantbruk
 • Värdering av räddningstjänstens beredskap för kemikalieolyckor
 • Förbandsutveckling inom Försvarsmakten

Morfologisk analys i grupp kräver att en erfaren analytiker underlättar gruppens arbete med att bygga och använda den morfologiska modellen. I rapporten Morfologisk analys i grupp – en personlig handledning beskrivs hur metoden tillämpas på FOI och ett antal exempel på morfologiska analyser som FOI har genomfört.

Vill man tillämpa morfologisk analys i grupper av sakkunniga behövs ett funktionellt dator­stöd. Under 1990-talet utvecklade FOI därför datorverktyget MA/Casper (Computer Aided Scenario and Problem Evaluation Routine). Det MA/Casper bidrar med är stöd för tanke­processer och presentation genom visual­isering, flexibilitet i modellbyggandet och spårbarhet i resultaten. MA/Casper är inte kommersiellt tillgänglig utan används av FOI:s analytiker i olika uppdrag.

På FOI har även verktyget Optima utvecklats som stöd för att skapa scenarier med hjälp av morfologisk analys. Optima baseras på optimering av utfallsrummet så att scenarierna ska bli så olika som möjligt.

Kontakt