Kontakt

Energi

FOI analyserar energisystem med inriktning mot försörjningstrygghet, säkerhetspolitik och klimataspekter.

Närbild på elkontakt

Inom energiområdet arbetar FOI med såväl omvärlds­analys på internationell nivå som med enskilda aktörers försörj­nings­trygghet. Analyserna berör såväl dagens förhållanden som den framtida utvecklingen av energi­systemet. I de framtids­inriktade studierna intresserar vi oss bland annat för energi­frågans säker­hetspolitiska dimensioner (till exempel energi som makt­medel), svensk och europeisk försörjnings­trygghet och krisberedskap samt kopplingen mellan klimatpolitik och energi­säkerhet. Även i de säkerhetspolitiska analyser som FOI årligen genomför på uppdrag av regeringen ingår energi som en faktor, till exempel analyser av rysk energipolitik.

Forskningsprojekt och analyser inom området har genomförts på uppdrag av bland annat Energi­myndigheten, Svenska kraftnät, Försvars­makten, Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Forskningsområdet har tydliga kopplingar till krisberedskapssystemet som det fungerar under fredstida förhållanden, men också det civila försvaret som aktiveras vid höjd bered­skap. Vi ger kontinuerligt stöd till Energi­myndigheten och Försvars­makten vad gäller totalförsvarsfrågor. Bland våra samarbets­partners finns bland andra Lunds universitet, KTH och Stockholm Environment Institute (SEI).

Vårt arbete spänner över metod- och begrepps­utveckling, säkerhetspolitiska analyser samt översikter och synteser av befintlig kunskap om olika delar av energisystemet och energi­politiken. Vi använder scenarier som ett verktyg för att på olika sätt analysera bland annat den framtida energiutvecklingen, hur internationella relationer kan förändras samt hotbilder mot energi­försörjningen. Risk- och sårbarhets­analyser är ett annat verktyg. 

Rapporter

Kontakt

Senast uppdaterad: 2023-05-25