Kontakt

Ledning och kommunikation

Inom detta område bedrivs forskning om, och utveckling av, ledning, samverkan och kommunikation vid insatser vid olyckor och kriser i det civila samhället, samt i militära sammanhang.

Personer i ledningslabb som samarbetar

Inom civil krisledning är samverkan en central förmåga, då flera myndigheter och verksamheter behöver kunna agera tillsammans för att hantera svåra påfrestningar. En viktig del i denna samverkan är att åstadkomma en enhetlig och tydlig kommunikation gentemot drabbade och allmänheten.

Ledning syftar till att inrikta och samordna aktiviteter i tid och rum, för att nå önskad effekt. Det kan gälla så väl vid hanteringen av civila kriser som genomförandet av militära operationer. Området ledning är tvärvetenskapligt och omfattar bland annat utveckling av ledningsmetoder och organisation, tekniska stödsystem samt integrationen av dessa delar till ledningssystem.

Forskningen inom området bedrivs i form av fältstudier samt teoretiska och experimentella studier. Inom ledningsrådet finns forskargrupper som fokuserar på ledningsförmåga och ledningssystem, robusta kommunikations- och sambandssystem, beslutsstödsystem samt kontrollrum och ledningsplatser.

En viktig del i ledningsområdet är att harmonisera människors kompetens, teknologi och verksamheter till välfungerade sociotekniska system. Till detta hör studier av organisation, ledarskap, beslutsfattande och kommunikation. Det sistnämnda omfattar så väl mellanmänsklig kommunikation som kommunikation mellan tekniska system.

FOI genomför konceptuella studier i vilka ledning studeras på en teoretisk nivå. I dessa framtidsstudier görs det försök med att bedriva ledning, till exempel med stöd av teknologi som ännu inte finns tillgängliga, för att prova hur dessa skulle påverka förutsättningar för ledning och samverkan. Till detta hör frågeställningar avseende hur nyttjande av artificiell intelligens (AI) kan påverka hur ledning utförs.

Området omfattar också studier av miljöer som kontrollrum och ledningsplatser. Dessa studier rör hur fysiska ledningsmiljöer ska utformas för att erbjuda bästa möjliga förutsättningar för beslutsfattare och övrig ledningspersonal. I detta delområde arbetar beteendevetare, organisationspsykologer, tekniker och gränssnittsdesigners tillsammans.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2021-07-01