Kontakt

Kontroll­rum och lednings­platser

FOI forskar och utvecklar kontrollrum och lednings­platser för att kunna stödja framtidens ökande krav på samverkan och ledning. FOIs forsknings­kompetens kan beakta såväl den enskilda operatörens förmågeprofil och teknik­behov, operatörs­­platser och team-frågor. Vidare arbetar FOI med risk- och sårbarhets­analyser i anknytning till strategiska beslut rörande placering och dimension­ering av exempelvis samverkanscentraler. FOI kan ge ett helhets­perspektiv på ledning av dynamiska miljöer.

FOI arbetar med olika typer av ledningsplatser och kontroll­rum, exempelvis ledningsplatser för räddnings- och kris­hanteringsinsatser, bevaknings­centraler, samt flyg- och drift­ledningscentraler.

FOI tillämpar en tvärvetenskaplig ansats för att hantera de komplexa frågorna kring samspel mellan människa, teknik och organisation som känne­tecknar dagens kontrollrum och ledningsplatser.

FOI besitter kompetens och erfarenheter, från metod- och modellutveckling till sak­kompetenser inom såväl människa-system-interaktion, teknikutveckling som hot/risk- och sårbarhetsanalyser.

Delområden:

 • Människa-system-interaktion, human factors och komplexitet, samt improvisation.
 • Simuleringsbaserad analys och värdering av lednings- och samverkans­förmågor i ledningsmiljöer.
 • Risk- och incidentanalys från säkerhets­perspektiv.
 • Utformning av ledningsplatser inklusive:
  ◦lednings-/arbetsmetod (t.ex. flexibla organisationer, planering och överlämning),
  ◦fysisk utformning (t.ex. antal rum samt rummens utformning och funktion),
  ◦tekniska hjälpmedel (t.ex. beslutsstödsystem, presentationsytor),
  ◦arbetsmiljö och ergonomi,
  ◦hantering av sekretess,
  ◦skalskydd, samt
  ◦förändringshantering.
 • Fysisk skydd (t.ex. värdering och dimensionering).
 • Hot-/risk och sårbarhetsanalys (t.ex. hotbilds­beskrivning, scenarier, åtgärds­strategier).
 • Ekonomisk värdering kopplat till risk och åtgärds­analyser.

FOI erbjuder i inom detta område:

 • FoU-projekt (t.ex. utformning av operatörs­platser, konceptutveckling, beslutsstöd­system, datafusion)
 • Studier och utvärderingar (t.ex. ergonomiska utvärderingar, stöd vid tillsyn, internationella studier)
 • Direktstöd (t.ex. behovsanalys, kravhantering, användarcentrerad design, risk- och sårbar­hetsanalyser, helhetsbedömningar)

Exempel på våra uppdragsgivare inom området är Strål­säkerhetsmyndigheten, Försvarsmakten, Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap, och Stockholms stad.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2018-11-30