Kontakt

Robusta kommunika­tions­­platt­formar och sambands­­­­system

FOI forskar kring robusta kommunika­tions­plattformar och sambandssystem. FOI har unik kunskap och erfarenheter inom utveckling och värdering av robusta kommunikations­platt­formar och sambands­system. FOI har stor erfarenhet av både civila och militära tillämp­ningar via regelbundna expert­stöds­uppdrag inom området.

rökdykare kommunicerar

Robust radiokommunikation vid rökdykarinsatser är en säkerhetskritisk funktion

FOI tillämpar ett tvärvetenskapligt arbetssätt och använder sig av en bred portfölj av metoder, exempelvis fältstudier och försök, simuleringar, användarcentrerad utveckling, m.m. FOI använder ett helhets­perspektiv i sitt arbete där hänsyn tas till det komplexa samspelet mellan människa, teknik och organisation (MTO) som sker i samband med att kommunika­tions­­plattformar och sam­bands­system används i dynamiska situationer såsom olyckor, kriser och allvarliga störningar i samhällsfunktioner.

FOI har kompetens för:

 • hur man kan öka robustheten och tillför­lit­ligheten hos olika kommunikations- och sambands­lösningar samt vilken sårbarhet olika lösningar – inklusive navigerings- och positioneringssystem – har mot olika former av radio­störningar (både avsiktliga och oavsiktliga)
 • hur radiostörningar från egna system, s.k. tele­konflikter, ska förebyggas eller hanteras om de uppstått
 • tekniklösningar för avbrottsfri kommunikation i enskilda system och större radionät.
 • hur man åstadkommer en effektiv konti­nuitets­hantering vid störningar ur ett MTO-perspektiv
 • utformning av skalbara och flexibla kommunikations­plattformar och sam­bands­system för olika typer av lednings- och samverkans­organisationer
 • värdering och dimensionering av kommunika­tions­­plattformar och sambands­system för olika typer av operativa insatser och ledningsansatser

FOI har laboratorie- och simulerings miljöer för bland annat:

 • Mätning av radiostörningar i specifika miljöer
 • Beräkning av radiotäckning i olika miljöer och terrängtyper
 • Värdering av olika robusthetshöjande åtgärder (radiosystem, radionäts­lösningar, mobilt beslutstöd och ledningsplattformar)
 • Utvärdering av frågor kopplat till användning av kommunikations­plattformar och sambands­system under extrem fysisk och kognitiv belastning
 • Provning och utvärdering av GPS-mottagares tålighet mot radiostörningar
 • Prov och utvärdering av nya lösningar för inomhus­positionering av personal

FOI samarbetar bland annat med Post-och tele­styrelsen, MSB:s Rakelenhet, FMV, Försvars­makten och Södertörns brand­försvars­förbund. Exempel på våra uppdrags­givare är Vinnova, FMV, Europeiska kommissionen och näringslivet.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2020-09-11