Livsmedelsförsörjning

FOI analyserar området Livsmedels­försörjning. Vårt arbete spänner från hot mot primär­produktionen, via krisberedskap i försörj­nings­­kedjans olika led, till konsumenternas tillgäng­lighet till livsmedel.

Rågfält.

Dagens system för livsmedelsförsörjning är komplext och mångfacetterat. Livsmedels­flödet från råvara till färdig mat hos konsu­menten innehåller ofta många olika steg och många aktörer. Utrikes­handeln är omfattande och betydelsefull. För att producera och distribuera livsmedel i den moderna livsmedelskedjan krävs en ständig tillförsel av insatsvaror och andra produk­tions­­­faktorer. Dessutom krävs det att en mängd tekniska system fungerar och att människor kan utföra sina arbets­uppgifter på rätt sätt och i rätt tid. I likhet med andra komplexa system finns det svaga punkter i livsmedels­kedjan, som kan störas eller slås ut och därmed orsaka avbrott och andra problem i flödet.

Genom åren har olika medel använts för att uppnå en god livsmedelsberedskap. Efter att beredskaps­planeringen avskaffades i mitten av 1990-talet genomfördes under många år inte några regelbundna och systematiska studier av risker och sårbarheter i livsmedels­försörjningen i ett krisperspektiv. Sedan beredskapsförordningen (SFS 1993:242) upphävdes den 1 juli 2002 har det inte heller funnits någon myndighet med ett utpekat ansvar för funktionen livs­medels­försörjning. Trender som en ökad global­isering, centrali­sering och effektivisering av verksamheter i försörjnings­kedjan har samtidigt skapat nya förut­sättningarna för hur livsmedels­försörj­ningen till konsumenterna skall tryggas i händelse av störningar.

I och med att Livsmedelsverket, från den 1 januari 2010, ansvarar för nationell sam­ordning när det gäller kris- och bered­skaps­planering av livsmedels­försörjning i leden efter primär­produktionen har ansvars­frågan delvis förändrats (förordning 2009:1426 med instruktion för Livsmedelsverket).

Uppdrag och studier

FOI har genomfört en rad uppdrag inom området livsmedels­försörjning. På senare tid i huvudsak som ett stöd till Livs­medelsverkets arbete inom ramen för ansvaret för nationell samordning när det gäller kris- och bered­skaps­planering av livsmedelsförsörjning i leden efter primär­produktionen. Uppdrag inom livs­medelsförsörjning har även genom­förts gentemot andra uppdragsgivare som exempelvis Jordbruks­verket och MSB.

Uppdragen har exempelvis behandlat kommunernas kris­hantering i händelse av livsmedels­brist och deras förut­sättningar att bedriva krisberedskapsarbete inom livs­medelsförsörjning. Likaså har offentliga och privata aktörer i försörjningskedjans olika led getts möjlighet att träffas och utifrån olika scenarier gå igenom påverkan på den egna organisationen, samhället i stort och tänkbara åtgärder. FOI har också mer specifikt studerat hot mot livs­medels­försörjningen, exempelvis antagonistiska hot i foderkedjan. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med uppdrags­givaren, ofta scenario­baserat och i workshopform.

FOI har också genomfört studier som behandlar andra länders agerade i försörj­ningsfrågor som berör livsmedel samt EU:s roll och möjligheter att bistå vid en livsmedelsbrist.

De studier vi har åtagit oss inom området livsmedels­försörjning spänner samman­fattningsvis från hot mot primär­produktionen, via krisberedskap i försörj­nings­­kedjans olika led, till konsumenternas tillgäng­lighet till livsmedel. Identifiering av speciellt sårbara konsument­grupper utgör här en viktig aspekt av tillgäng­ligheten, något som också behand­lats i flera studier. Genom uppdragen har FOI fått en god känne­dom om de aktörer som förser olika konsument­­­grupper med livsmedel, deras arbete med försörj­nings­­frågor och risker och sårbarheter inom livsmedelsförsörjningen.

Senast uppdaterad: 2021-03-29