Risk- och sårbarhets­analys

Alla organisationer måste hantera osäker­het av olika karaktär, om­fattning och med olika tidsförlopp. En viktig uppgift är att styra och följa upp det egna ansvarsområdet samt säker­ställa möjligheten till en ända­målsenlig organisa­tion och verksamhet även vid allvar­liga händelser och kriser.

Stolpe med ledningar.

I samhällsviktig verksamhet måste de mest nöd­vändiga funktionerna upprätthållas. Att förebygga och förutse är grundläggande för en god krisberedskap. För att identifiera aktuella och framtida hot måste analyser av risker och sårbar­heter kontinuerligt göras. För att kunna skapa och upprätt­hålla en god kris­hanterings­förmåga är det viktig med insikt om styrkor och svag­heter i den egna organisa­tionen, i det egna ansvars­området men också i förhållandet till andra verksamheter, till exempel kritiska beroenden. Det är vidare viktigt att åtgärda identi­fierade sårbarheter och brister i förmågan. En generell krishanterings­förmåga medger flexibilitet för hantering av olika slags händelser. 

Rapporter

Senast uppdaterad: 2023-05-30