Kontakt

Totalförsvarsjuridik

I fredstid såväl som i höjd beredskap och ytterst krig styrs den offentliga makten av lagar och andra författningar. De utgör tillsammans med den internationella rätten de rättsliga ramarna för vad staten får och inte får göra.

Lagböcker

Vid den rättsvetenskapliga miljön på FOI genomförs forskning och analyser inom områden som konstitutionell rätt, mänskliga fri- och rättigheter, förvaltningsrätt, totalförsvars- och beredskapslagstiftning samt den internationella rätten, såsom exempelvis FN-stadgans folkrätt, havsrätt, rymdrätt och den internationella humanitära rätten.

Ett exempel på pågående projekt är Juridisk motståndskraft. I projektet undersöks hur olika aktörer använder rättssystem i syfte att uppnå försvars- och säkerhetspolitiska målsättningar samt vilka luckor, otydligheter och andra sårbarheter som typiskt sett finns i rättssystem. Med kunskap om dessa företeelser skapas en ökad förståelse för hur rättssystem kan användas eller konstrueras för att motstå, återhämta sig från eller anpassa sig till angrepp.

Vid FOI bedrivs även forskning på rättsliga frågor om autonoma vapensystem, vapenutveckling och folkrättslig granskning av vapenprojekt.

Ett rättsvetenskapligt perspektiv på totalförsvarsfrågor och svensk säkerhet bidrar inte bara till att verksamhet i totalförsvaret kan bedrivas inom lagens ramar. Det bidrar också till att säkerställa att det rättsliga handlingsutrymmet kan utnyttjas till fullo av totalförsvarets aktörer.

Rapporter

Kontakt

Senast uppdaterad: 2024-03-06