Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Information till forskningspersoner

Bakgrund och syfte

De senaste åren har en trend av ökande hatbudskap i digitala miljöer tydligt kunnat ses i takt med ett ökat användande av sociala medier och liknande digitala miljöer (Europarådets Kommission mot Rasism och Intolerans Årsrapport 2018.) Den här forskningen syftar till att studera digitalt hat för att öka förståelsen för hat som fenomen och för den grupp av internetanvändare som väljer att uttrycka sig hatfullt i skrift. Resultaten skulle kunna vara ett första steg i att förebygga digitalt hat genom exempelvis strategisk kommunikation. Det är dock viktigt att komma ihåg att resultaten från forskningen enbart är baserade på analyser av text och att vi inte har haft möjlighet att undersöka varken demografiska variabler eller personlighet med traditionella tester.

Hur går studien till?

Forskningen är av explorativ karaktär och inga antaganden eller premisser görs innan analyserna påbörjas. Den data som använts i forskningen kommer från diskussionsforumet Flashback. Anledningen till att just Flashback har valts är dels för att Flashback är ett öppet forum (vem som helst kan läsa majoriteten av kommentarerna utan att vara medlem) och dels för att det är ett av de absolut största och mest välbesökta forumet på svenska. Ingen metadata samlas in utan enbart inlägg (text) från utvalda forskningspersoner i form av text och tidpunkter för publicering.

Initialt väljs forskningspersoner ut om de har nämnt individer från en yrkesgrupp eller från en yrkeskår (i det här fallet journalister, opinionsbildare och politiker) minst två gånger. Av dessa inlägg ska minst två inlägg innehåller hatbudskap riktade mot yrkeskåren eller mot en enskild namngiven individ kopplad till yrkeskåren.

I vår forskning syftar digitalt hat på digital kommunikation som antingen nedvärderar eller verbalt attackerar en grupp eller en individ. Det innebär exempelvis uppmaningar eller önskan om att skada eller förgöra, sexistiska och rasistiska kommentarer samt kommentarer som syftar till att underminera trovärdigheten hos en individ eller grupp. Det bör noteras att uttryck av missnöje eller motstånd mot någons åsikter eller påståenden inte betraktas som hat om det inte innehåller nedvärdering eller attacker mot en individ eller en grupp.

Den grupp av användare som uttryckt hat (enligt vår definition) kommer studeras närmare. Detta innebär att texter och tidpunkter för när texterna skrivits kommer att analyseras. Genom att använda olika former av textanalys och maskininlärning kommer olika variabler som kön, ålder, aktivitetsprofiler och personlighetsprofiler att tas fram. Alla resultat presenteras på en aggregerad nivå för att skydda individers personliga integritet. Som jämförelsegrupp används en slumpmässigt vald grupp av användare från forumet.

Vilka är riskerna?

All form av analys av användargenererad data kan potentiellt sätt innebära ett hot mot den personliga integriteten. För att skydda individers personliga integritet har vi valt att presentera resultaten i en aggregerad form och vidtagit nödvändiga åtgärder för att skydda känsliga personuppgifter som kan finnas i vår data. Syftet med studien är att undersöka faktorer på gruppnivå som en del av en målgruppsanalys - inte att peka ut individer. Inga individer eller användare på Flashback kan utifrån resultaten i forskningen identifieras med namn eller användarnamn.

Hantering av data och sekretess

Eftersom det potentiellt sätt kan finnas känsliga personuppgifter i den data som analyseras kommer åtgärder för skydda denna data att tas. Vid inhämtning kommer användarnamnet att anonymiseras och enbart det textuella innehållet, tidpunkten för publicering samt i vilket forum publicering skett kommer att hämtas in. All data lagras på datorer som finns på FOI. FOI är ett skyddsobjekt och därför kan anses vara en säker plats för lagring. Endast personer som är anställda på FOI och har genomgått säkerhetsprövning och lämplig dataskydds- och sekretessutbildning kommer att ha tillgång till data.

Forskningsresultaten redovisas i anonymiserad och aggregerad form (Opinion 05/2014) som utesluter analys och redovisning av oavsiktligt inhämtade indirekta personuppgifter. Ingen data kommer att lämnas vidare till annan part.

Hur får jag information om studiens resultat?

Resultaten av forskningen kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter/konferenser samt i rapporter. Resultaten presenteras på en aggregerad form och inga individer eller användarnamn kommer att kunna identifieras.

Ansvariga

Ansvarig forskare är Lisa Kaati, forskare på FOI. För ytterligare information om studien kontakta Lisa Kaati.

Lisa Kaati
lisa.kaati@foi.se
08-555 030 00

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2020-11-27